หลักสูตร Marketing Strategy and Brand Management

กลยุทธ์การตลาดและการสร้างแบรนด์

วิทยากร อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต

เนื้อหาหลักสูตร

 ความสำคัญของ Marketing และ Branding

 ความสำคัญของการทำ Brand

 ความสำคัญของการเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 รู้จักลูกค้า Customer Behavior 

◉ Brand Image

 Brand Identity

 Brand Competency

 Brand Benefit

 Marketing Mix and Brand Strategy