BUSINESS ความรู้ธุรกิจ


 • web บทความ ความรู้ธุรกิจ bcg model Bio Circular Green Economy ESG Model shining consult.png
  BCG Model เป็นเพียงกระแส หรือ ความมุ่งมั่น สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เรียบเรียงโดย อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต ขณะที่เราเผชิญปัญหาจากสถานการณ์โควิด19 นั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่เพียงการระวังร...

 • web บทความ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก sustainability shining consult.png
  17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก เรียบเรียงโดย อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs : Sustainable Development Goals) เกิดขึ้นจากการรับรองของสมาชิกสหประชาชาต...

 • bcg model คืออะไร.png
  BCG Model ความเป็นมา และเป็นไปอย่างมีรูปธรรม เรียบเรียงโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต ความเป็นมาBCG Model เป็นที่รู้กันมานานแล้วว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ...

 • การสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กร shining consult.png
  การสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรในเชิงบวก เรียบเรียงโดย อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต ปีเตอร์ ดรักเกอร์ (Peter Drucker)กูรูด้านการบริหารระดับโลก บิดาแห่งการบริหารจัดการ ได้เคยกล่าวไว้ว่า “Cu...

 • Difference Between Mentoring Training Coaching Counseling and Consulting shining consult.png
  ความแตกต่างระหว่างMentoring, Training, Coaching, Counseling and Consulting เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต ทำไมเราต้องมารู้คำจำกัดความและหน้าที่ของคนเหล่านี้ เพราะในที่สุดก็คือผู้ใช้...

 • shining consult ค่าจ้างที่ปรึกษา 2.png
  5 โมเดลค่าจ้างที่ปรึกษา : คำถามคาใจเมื่ออยากใช้บริการ เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต Paint Point อย่างหนึ่งในใจผู้จ้างงานที่ปรึกษา “ความกลัว” เรื่อง “ค่าจ้าง” เพราะในสถานการณ์ทั่วไป...

 • Business Network Matching icansell.png
  การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (Business networking) เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เป็นการสร้างสังคมทางธุรกิจประเภทหนึ่ง หรือเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ช่วยให้นักธุ...

 • digital business shining consult 2.png
  การปรับตัวและใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ก้าวสู่ Digital Business และการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปรับตัวและใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ก้า...

 • digital transformation shining consult.png
  การให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เรียบเรียงโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปล...

 • social business shining consult.png
  Social Business คืออะไร ทำอะไร อย่างไร? เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต 4 ธุรกิจนี้ ต่างกันตรงไหน แยกไม่ออก… 1. โอทอป (OTOP)2. วิสาหกิจชุมชน (Small and Micro community Enterprise–SMC...

 • Family business icansell ธุรกิจครอบครัว.png
  เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต อีกหนึ่งเรื่องเล่าจากที่ปรึกษา หลังจากที่ผู้ประกอบการได้ทำกิจการหลัก เป็นผู้ผลิตสินค้ามาอย่างต่อเนื่อง และอยากได้อาชีพที่คนในครอบครัวมีความรู้ความสามา...

 • shining consult นิยาม SME.png
  นิยาม SMEs ตามประเภทธุรกิจ 1. บุคคลธรรมดา ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนสามัญ และคณะบุคคล 2. นิติบุคคล ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห...

เครื่องมือพลิกวิกฤตเศรษฐกิจ
อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต

Business Model หัวใจแห่งการ Transformation
อาจารย์วรินทร สุตวงษ์