BUSINESS


 • social business icansell.png
  Social Business คืออะไร ทำอะไร อย่างไร? และ มีคำถามว่า 4 ธุรกิจนี้ ต่างกันตรงไหน แยกไม่ออก… 1. โอทอป (OTOP)2. วิสาหกิจชุมชน (Small and Micro community Enterprise–SMCE)3. สหกรณ์ (Co...

 • Family business icansell ธุรกิจครอบครัว.png
  เรื่องเล่าจากที่ปรึกษา หลังจากที่ผู้ประกอบการได้ทำกิจการหลัก เป็นผู้ผลิตสินค้ามาอย่างต่อเนื่อง และอยากได้อาชีพที่คนในครอบครัวมีความรู้ความสามารถ และทานกันอยู่แล้ว ทั้งยังช่วยคนรอบข...

 • Business Network Matching icansell.png
  การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (Business networking) การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เป็นการสร้างสังคมทางธุรกิจประเภทหนึ่ง หรือเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ช่วยให้นักธุรกิจ ได้ทำความรู้จัก และมีเชื่...

 • bcg model คืออะไร.png
  BCG Model ความเป็นมา และเป็นไปอย่างมีรูปธรรม เรียบเรียงโดย อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต ความเป็นมาBCG Model เป็นที่รู้กันมานานแล้วว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) ขององค์การสหประชาชาต...

เครื่องมือพลิกวิกฤตเศรษฐกิจ
อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต

Business Model หัวใจแห่งการ Transformation
อาจารย์วรินทร สุตวงษ์