BUSINESS


  • social business icansell.png
    Social Business คืออะไร ทำอะไร อย่างไร? และ มีคำถามว่า 4 ธุรกิจนี้ ต่างกันตรงไหน แยกไม่ออก… 1. โอทอป (OTOP)2. วิสาหกิจชุมชน (Small and Micro community Enterprise–SMCE)3. สหกรณ์ (Co...

  • Family business icansell ธุรกิจครอบครัว.png
    เรื่องเล่าจากที่ปรึกษา หลังจากที่ผู้ประกอบการได้ทำกิจการหลัก เป็นผู้ผลิตสินค้ามาอย่างต่อเนื่อง และอยากได้อาชีพที่คนในครอบครัวมีความรู้ความสามารถ และทานกันอยู่แล้ว ทั้งยังช่วยคนรอบข...

  • Business Network Matching icansell.png
    การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (Business networking) การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เป็นการสร้างสังคมทางธุรกิจประเภทหนึ่ง หรือเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ช่วยให้นักธุรกิจ ได้ทำความรู้จัก และมีเชื่...

เครื่องมือพลิกวิกฤตเศรษฐกิจ
อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต

Business Model หัวใจแห่งการ Transformation
อาจารย์วรินทร สุตวงษ์