Loading...
Home 2019-09-26T05:57:20+07:00

Shining Service

บริการของเรา

Latest Events

ประมวลภาพการอบรม สัมมนา เปิดประตูสู่ AEC

View All Events

Trust shining

ทำไมต้อง Shining Consult

0
WORKMANSHIP
0
CLIENT
0
LIKE
0
DAYS

Articles

รวมบทความน่าสนใจ

การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ : Business Networking

การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (Business networking) การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เป็นการสร้างสังคมทางธุรกิจประเภทหนึ่ง หรือเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ช่วยให้นักธุ [...]

สาธารณรัฐอาร์เมเนีย : Republic of Armenia

Celebrating the 28th Anniversary of Independence of Republic of Armenia ฉลองครบรอบ 28 ปี วันชาติของสาธารณรัฐอาร์เมเนีย 22 กันยายน เป็นวันชาติของสาธารณ [...]

ประเทศอาซียน 10 ประเทศ

เมืองหลวง : บันดาร์ เสรี เบกาวัน ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษและจีน ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย์ 66%, จีน11%,อื่นๆ 23% นับถือศาส [...]

บทความเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง พื้นที่เฉพาะซึ่งได้รับมอบอำนาจการ บริหารบางประการเพื่อให้สามารถปกครองและ จัดการพื้นที่นั้นๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมไป ถ [...]

Branding Ep. 3

สนุกกับอีก 3 เริ่องราวการใช้ชีวิตของ Branding เรื่องที่ 4 "คน"..มี "เรื่องราวในชีวิต"..."แบรนด์" มี "Story" นี่ไงที่ใคร ๆ เค้าก็มาทำตรงนี้ แต่ว่าทำแค่ [...]

View all articles