พัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะบุคคลากร


  • Compliance shining consult.png
    การปฏิบัติตามกฎระเบียบมาตราฐานข้อบังคับ เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต In general, compliance means conforming to a rule, such as a specification, policy, standard or law. Complianc...

  • ทักษะของที่ปรึกษา soft skill shining consult.png
    3 Soft Skill สำคัญเสริมทักษะการให้คำปรึกษา ของที่ปรึกษาทางธุรกิจ เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาจากภายนอกองค์กรนั้นจะมีความรู้ ความชำนาญ เชี่ยวชาญในประเด...

  • หลักสูตร leadership ลักษณะผู้นำ ภาวะผู้นำ shining consult.png
    14 คุณลักษณะของการเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ เรียบเรียงโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต ในความเป็นผู้นำอาจมีคำกล่าว่าจะ ผู้นำจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดนอกกรอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ...