Book Review

รีวิวหนังสือ เป็นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่ตั้งใจจะทำมานานแล้วเพราะมีคนชอบถามว่า "อาจารย์เงาะอ่านหนังสืออะไร" หรือมีหนังสืออะไรแนะนำบ้าง แต่ว่าการอ่านอย่างเดียวอาจได้แค่ไอเดีย ซึ่งเมื่อมีไอเดียหลาย ๆ อย่างในความคิดเวลาจะเลือกใช้ ไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรก่อนอะไร แต่การอ่านหนังสือ หรือการซื้อหนังสือก็ต้องเอามาใช้ประโยชน์ได้ ด้วยเทคนิคการอ่าน เทคนิคการจำ เทคนิคการผสมผสานเนื้อหาจากหนังสือหลายเล่ม และอีกหลายอย่าง หนังสือธุรกิจ หมวดนี้เป็นหนังสือที่มีอยู่จำนวนมาก ทั้งหนังสือเก่า และหนังสือใหม่ที่ใช้ประกอบกัน อยากให้ติดตามกันนะคะ

   

อ่านรีวิว Business Model You
ร้านหนังสือออนไลน์ :

     

 

อ่านรีวิว Business Model Generation
ร้านหนังสือออนไลน์ :

     

 

อ่านรีวิว Value Proposition Desition
ร้านหนังสือออนไลน์ :

     

   

รีวิวหนังสือ / Book reviews / หนังสืออาจารย์เงาะแนะนำ

   

 

Business Model You

ร้านหนังสือ » AMAZON   ASIA BOOK  
KINOKUNIYA  SE-ED

 

Workshop Business Model You

ร้านหนังสือ » AMAZON   ASIA BOOK  KINOKUNIYA  SE-ED

 

Business Model Generation

ร้านหนังสือ »