หลักสูตร Marketing Management

บริหารการตลาด (Marketing Management)

วิทยากร อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต

เนื้อหาหลักสูตร

 Strategic Planning and The Marketing Managemnt

 Consumer Behavior/ Customer Insight

 Marketing Segmentation

 Product and Brand Strategy

 New Product Planning and Development

 Integrated Marketing Communications

 Personal Selling, Relationship Building, and Sales Management

 Distribution Strategy

 Pricing Strategy

 The Marketing of Services

 Global Marketing

 Analyzing Marketing Problems and Cases

 Financial Analysis for Marketing Decisions

 Developing Marketing Plans