ปัญหาการขาดการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าบนออนไลน์

1. ข้อมูลกระจัดการจาย ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่ชัดเจน

2. การเข้าถึงข้อมูลยุ่งยาก ซับซ้อน

3. ไม่มีระบบติดตามการขาย

4. ขาดเครื่องมือในประมวลผลการขาย สถิติ และการเก็บ Insights

5. ทีมขายขาดการเชื่อมความสัมพันธ์กับลูกค้า ไม่มีการติดต่อกับลูกค้า

6. ขาดการพัฒนาและเทคนิคการบริหารทีมขาย

7. ทีมขายไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ และไม่มีศักยภาพเพียงพอ

8. ข้อจำกัดในการใช้งานระบบหลังบ้าน หรือ Back Office Solution

9. ฟีเจอร์ไม่เหมาะสมกับกระบวนการขายของธุรกิจบนออนไลน์

10. ใช้โปรแกรมสำหรับจัดการงานขายหลายระบบเกินคุณภาพและจำนวนพนักงานขาย