Latest event

/Latest event

รูปถ่ายงานจัดอบรม สัมมนา จัดกิจกรรมนอกสถานที่ ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ ของบริษัท ไชนิ่ง คอนซัลท์ จำกัด
Shining Consult’s pictures of training and business trip, inbound, outbound and international trade.

สัมนาเชิงปฎิบัติการ กลยุทธ์การบริหารงานเพื่อความสำเร็จขององค์กร

กลยุทธ์การ [...]

กิจกรรมสร้างเครือข่าย หรือ Networking เพื่อตอบสนองการบริหารการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 2

โครงการพั [...]

หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการและเชื่อมโยงเครือข่ายสู่ตลาดสากล (Global SME Program) รุ่นที่ 2

โครงการพั [...]

กิจกรรมสร้างเครือข่าย หรือ Networking เพื่อตอบสนองการบริหารการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 1

โครงการพั [...]

หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการและเชื่อมโยงเครือข่ายสู่ตลาดสากล (Global SME Program) รุ่นที่ 1

โครงการพั [...]

ขอเชิญสมัครหลักสูตร Global SME Program

ขอเรียนเชิ [...]

พัฒนาธุรกิจเสริมสวย Salon Business

เรื่องเล่า [...]

จาก Family business สู่การเป็น SME

เรื่องเล่า [...]