ARTICLE

ความรู้ธุรกิจ ด้านการค้า การตลาด

  ASEAN

 BUSINESS

 MARKETING

ASEAN note

BUSINESS

 • Social Business
  Social Business คืออะไร ทำอะไร อย่างไร? และ มีคำถามว่า 4 ธุรกิจนี้ ต่างกันตรงไหน แยกไม่ออก…1. โอทอป ...
 • Branding Ep.1
  หลากหลายคำถามเข้ามาว่าตกลง ควรให้คำสำคัญที่ Products หรือ Brand จริงหรือ “ที่ว่า”…สร้างแบรนด์ซิ ได้ร...
 • Branding Ep. 2
  3 เริ่อง สำหรับเริ่มต้น Branding ยุคนี้นอกจากเป็นยุค 4.0 การเป็น Creative Economy ก็ผลักดันให้คนทีมี...
 • Branding Ep. 3
  สนุกกับอีก 3 เริ่องราวการใช้ชีวิตของ Branding เรื่องที่ 4 “คน”..มี “เรื่องราวในชีวิต”…”แบรนด์” มี “S...

MARKETING