Trainer

เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต

Training หรือ การฝึกอบรม เราคุ้นชินกับคำนี้มานาน ทำให้เรารู้ว่าหากมีการฝึกอบรมก็จะมีวิทยากร ที่เราอาจเรียกว่า “อาจารย์” หรือบางครั้งก็เรียน “โค้ช” หรือ “ครู” หรือ Trainer ที่มาให้ความรู้ทั้งอยู่ในรูปแบบของการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สิ่งที่พบเห็นทั่วไปมักจะรวมเรื่องของการประชุม (Meeting) การสัมมนา (Seminar) การเสวนา (Conference) อยู่ในด้านการฝึกอบรมไปในหมวดเดียวกัน เพราะเป็นการแสวงหาความรู้ที่แตกต่างรูปแบบ และสามารถนำมาใช้ นำมาต่อยอด ภายในองค์กรได้ เพราะบางเรื่องอาจมีต้องมีการฝึกอบรมแบบให้ความรู้หรือเพิ่มทักษะ แต่เป็นการเข้าไปเรียนรู้บริบทใหม่ สิ่งแวดล้อมใหมี กฎระเบียบใหม่ ที่กำลังจะเกิดขึ้น ก็นำมาใช้ภายในองค์กรได้เช่นกัน

แต่หากจะกล่าวถึงความหมายในเรื่อง Training หรือ การฝึกอบรม นั้น Dale S. Beach นิยามการฝึกอบรมว่า ‘The organized procedure by which people learn knowledge and/or skill for a definite purpose’ อาจกล่าวได้ว่า เป็นขั้นนตอนที่องค์กร์จัดขึ้นโดยให้พนักงานที่เลือกกลุ่มแล้วนั้นได้เรียน คนเรียนมีองค์ความรู้หรือทักษะเพื่อจุดประสงค์ที่ชัดเจน ดังนั้น การฝึกอบรมคือการสอนหรือพัฒนาทักษะและความรู้หรือสมรรถภาพใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถที่เป็นประโยชน์เฉพาะในตนเองหรือผู้อื่น การฝึกอบรมมีเป้าหมายเฉพาะในการปรับปรุงความสามารถ ขีดความสามารถ ผลผลิต และประสิทธิภาพของคนในองค์กร

เราจะเห็นได้ว่า การฝึกอบรมนั้นอาจไม่ได้จำเป็นต้องทำในองค์กรธุรกิจเพียงอย่างเดียว ในสายอาชีพบางสายอาชีพอาจเรียกการฝึกอบรมประเภทนี้ว่าการพัฒนาทางวิชาชีพด้วยก็ได้ เช่น การอบรมเกี่ยวเรื่องช่าง เรื่องการทำอาหารหรือเชฟ เรื่องการเป็นแม่บ้านในโรงแรม เป็นต้น  การฝึกอบรมยังหมายถึงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับความสามารถเฉพาะ เช่น กีฬา ศิลปะป้องกันตัว การเกณฑ์ทหาร เป็นต้น

การฝึกอบรมจึงมีทั้งที่เป็นแบบ Hard Skill หรือทักษะที่เป็นเทคนิค หรือเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงภายในองค์กร ซึ่งอาจมีวิทยากรที่เป็นคนในองค์กรเป็นผู้ให้ความรู้และเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ หรืออาจมีการจ้างบุคคลภายนอกด้วยก็ได้หากเรื่องดังกล่าวที่องค์กรต้องการมีการให้ความรู้นี้ ตัวอย่างเช่น การอบรมเกี่ยวกับภาษาและการเขียน การอบรมเกี่ยวระบบปฏิบัติทางเทคโนโลยี เป็นต้น การส่วนการอบรมที่เป็นแบบ soft skill ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน การอบรมในด้าน Soft skill จะมีในเรื่อง การทำงานร่วมกัน มนุษย์สัมพันธ์ การสื่อสาร การบริหารเวลา และทักษทางด้านความคิด เป็นต้น

 

Reference

https://coachcentral.com/cindy-turner-insights/the-difference-between-coaching-mentoring-consulting-counselling/

https://www.yourarticlelibrary.com/human-resource-development/training-meaning-definition-and-types-of-training/32374

https://en.wikipedia.org/wiki/Training

https://siamchamnankit.co.th/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87-training-mentoring-consulting-coaching-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-84cec798a397

https://www.consultancy.eu/career/what-is-consulting

https://hbr.org/1982/09/consulting-is-more-than-giving-advice