SEZ TAK

/Tag:SEZ TAK

กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษในลักษณะ Cross Border

เมื่อวันที [...]

โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

จากนโยบายข [...]