Cambodia

/Tag:Cambodia

กิจกรรมสร้างเครือข่าย หรือ Networking เพื่อตอบสนองการบริหารการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 2

โครงการพั [...]

หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการและเชื่อมโยงเครือข่ายสู่ตลาดสากล (Global SME Program) รุ่นที่ 2

โครงการพั [...]

กิจกรรมสร้างเครือข่าย หรือ Networking เพื่อตอบสนองการบริหารการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 1

โครงการพั [...]

หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการและเชื่อมโยงเครือข่ายสู่ตลาดสากล (Global SME Program) รุ่นที่ 1

โครงการพั [...]

ราชอาณาจักรกัมพูชา

ราชอาณาจัก [...]

Cambodia Business Trip : พานักธุรกิจออกงานแสดงสินค้า (Trade Fair) 2015 ณ เกาะเพชร ประเทศกัมพูชา

[...]

Cambodia Business Trip : ​การค้า การลงทุน ในประเทศกัมพูชา ตอนที่ ​11 สรุปทริปการค้า การลงทุนในกัมพูชา​​

[...]

Cambodia Business Trip : ​การค้า การลงทุน ในประเทศกัมพูชา ตอนที่ ​10 ​​ สรุปทริปการค้า การลงทุนในกัมพูชา​​

[...]

Cambodia Business Trip : ​การค้า การลงทุน ในประเทศกัมพูชา ตอนที่ ​09 ​​ สรุปทริปการค้า การลงทุนในกัมพูชา​

[...]

Cambodia Business Trip : ​การค้า การลงทุน ในประเทศกัมพูชา ตอนที่ ​08 ​​ ​ สัมภาษณ์คุณดวงใจ จันทร นักธุรกิจและนักลงทุนในกัมพูชา​

[...]