แสดงสินค้า เขตเศรษฐกิจพิเศษ

/Tag:แสดงสินค้า เขตเศรษฐกิจพิเศษ

กิจกรรม Business Forum เพื่อถ่ายทอดแนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการใช้ประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ผู้ประกอบการไทยจะได้รับ

เมื่อวันที [...]