วิทยากรอาเซียน

/Tag:วิทยากรอาเซียน

อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต (Miss JIRATHA AGANIDAT)

EDUC [...]

By | 2019-10-04T16:34:22+07:00 April 17th, 2018|Categories: Speakers|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |0 Comments

ASEAN Gateway : พร้อมรุก พร้อมรับ กับการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

[...]

ผลกระทบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อธุรกิจการเงินและการให้บริการ

[...]