หลักสูตร SWOT Analysis วิเคราะห์ธุรกิจเพื่อก้าวสู่ยุคของการปรับตัว

SWOT Analysis วิเคราะห์ธุรกิจเพื่อก้าวสู่ยุคของการปรับตัว

วิทยากร อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต

SWOT เทคนิคการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอกของธุรกิจ องค์กร เพื่อการปรับตัว รับกับสถานการณ์ที่องค์กรต้องเผชิญ เช่น วิกฤตเศรษฐกิจ การแข่งขันรุนแรง การปรับตัวสู่ยุคดิจิตอล การเตรียมปรับตัวสู่ยุคTransformation เป็นต้น

SWOT Analysis คือ หลักการวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์กร หรือ ธุรกิจ ด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคหรือความท้าทาย เพื่อให้องค์กรหรือธุรกิจ เห็นแนวทาง ได้รับประโยชน์ในการสร้างกลยุทธ์ เพื่อตอบสนองเป้าหมายที่องค์กร ธุรกิจ ต้องการ อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ผ่านการวิเคราะห์แล้วอย่างรอบคอบ รายละเอียดของหลักสูตรจะประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ 
ส่วนที่ 1 Introduction หรือ ทำความเข้าใจเบื้องต้น   
ส่วนที่ 2 การใช้ทฤษฎี SWOT Analysis ให้เหมาะกับองค์กร หรือ ธุรกิจ 
ส่วนที่ 3 การนำ SWOT Analysis ไปใช้ประโยชน์

A SWOT analysis is about identifying strengths, weaknesses, opportunities & threats.
Why? To identify strengths, weaknesses, opportunities & threats, gives a good overview & creates understanding of what the challenges. It gives a good understanding of your project, highlights what needs to be prioritized and what your strong points.


เนื้อหาหลักสูตร

Introduction SWOT หรือ ทำความเข้าใจ SWOT เบื้องต้น

 ◉ SWOT Analysis ช่วยอะไรเราได้บ้าง

 ◉ ทำไมต้องใช้เครื่องมือ SWOT ช่วยวิเคราะห์ธุรกิจ

 ◉ ประโยชน์ของ SWOT

 ◉ ควรใช้ SWOT เมื่อไหร่ดี

SWOT Analysis อย่างไรให้เหมาะกับธุรกิจ/องค์กร

 ◉ ค้นหา Strength จุดแข็ง ของธุรกิจ/องค์กร

 ◉ ค้นหา Weakness จุดอ่อน ของธุรกิจ/องค์กร

 ◉ ค้นหา Opportunity โอกาส ให้ธุรกิจ/องค์กร

 ◉ ค้นหา Threats อุปสรรค ที่เกิดกับธุรกิจ/องค์กร

เทคนิคการใช้ SWOT Analysis ให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

 ◉ Case Study การวิเคราะห์ SWOT

 ◉ SWOT ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง

 ◉ Concrusion บทส่งท้าย SWOT analysis ที่ควรรู้

 ◉ Tip&Trick