ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ : Strategy

เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต

การให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์คือ กระบวนการให้คำปรึกษาแก่บริษัทเกี่ยวกับการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญโดยการให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ โดยทั่วไปจะรวมถึงการค้นคว้าและวิเคราะห์ปัญหา การระบุความท้าทายและโอกาส และการเสนอแนะ

เมื่อจ้างที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ ธุรกิจมักกำลังมองหาการเปลี่ยนแปลง มองหาทิศทาง หรือมองหาโอกาสใหม่ ที่มักเน้นที่รายได้เป็นสำคัญงานที่ด้านที่ปรึกษามักจะเดิมต้นด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์และอุตสาหกรรม ให้คำแนะนำด้านการพัฒนากลยุทธ์เพื่อตอบสนองเป้าหมายทั้งทางด้านผลกำไร และการเจริญเติบโตของบริษัท ซึ่งบริษัทจะมีความต้องการพัฒนากลยุทธ์ในของข่ายดังนี้

 • การปรับโมเดลธุรกิจและกำหนดกลยุทธ์องค์กร (Business Model and Strategy)
 • การพัฒนากลยุทธ์ระดับองค์กร (Organization Strategy)
 • การพัฒนากลยุทธ์องค์กรดิจิทัล (Digital transformation)
 • การพัฒนากลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy)

 • Management Strategy ที่ปรึกษากลยุทธ์การบริหารงาน shining consult.png
  เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต ในบริษัทหนึ่ง ๆ นั้น อาจประสบปัญหาหลายอย่างทั่วทั้งองค์กรที่ฝ่ายบริหารอาจต้องรับมือหลายด้านด้วยกัน ในการนี้ทางออกหนึ่งคือ การหาบริการที่ปรึกษาด้านการจ...

 • opertion strategy ที่ปรึกษาด้านการปฏิบัติการและเทคนิค shining consult.png
  เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต การปฏิบัติการเป็นแกนหลักในการลงมือปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งทางด้านผลกำไร และด้านการเติบโตของบริษัท การปฏิบัติการที่ดีเป็นการสร้างความได้เปรียบทางด้...

 • Marketing Strategy shining consult กลยุทธ์การตลาด อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต.png
  เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต ถ้าคุณกำลังมองหาที่ปรึกษาด้านการตลาดและกลยุทธ์การตลาด เพื่อช่วยให้ธุรกิจเติบโต เราเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาดที่เน้นการทำงานอย่างถูกต้อง ด้วยการใช้...

 • shining consult sales skill consulting sales พัฒนางานขาย.png
  เขียนโดย อาจารย์จิรฐา อัคนิทัตการเพิ่มยอดขายให้โตแบบก้าวกระโดด เห็นผลเป็นรูปธรรม เป็นสิ่งที่องค์กรธุรกิจต้องการเสมอ ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเรามักพบว่าสภาพปัญหาด้านการเพิ่มยอดขาย กลยุทธ์ก...

 • shining consult unlock your protential DNA และการพัฒนาศักยภาพ.png
  เขียนโดย อาจารย์จิรฐา อัคติทัตธุรกิจ MSME เป้นธุรกิจที่มีจำนวนมากที่สุดจากภาพรวมธุรกิจภายในประเทศ และมักเป็นกิจการที่มีข้อจำกัดหลายด้าน อีกทั้งยังเผชิญความท้าทายหลายอย่างเพียงลำพัง...