EP.6 ตลาดล้วน ล้วน Better World คืออะไร เกิดอะไรขึ้น แล้วจะฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ 2020 อย่างไร

//EP.6 ตลาดล้วน ล้วน Better World คืออะไร เกิดอะไรขึ้น แล้วจะฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ 2020 อย่างไร

EP.6 ตลาดล้วน ล้วน Better World คืออะไร เกิดอะไรขึ้น แล้วจะฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ 2020 อย่างไร

Truly Marketing รายการตลาดล้วน ล้วน

วันนี้อาจารย์เงาะอยากให้คุณรัู้จักกับการตลาดแบบ Better world โลกสวยไม่มีจริง อีกต่อไปเพราะ #เศรษฐกิจโลกขาลง #โลกร้อน #การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ #ความมั่นคงทางอาหาร ทำให้โลก “โรยรา” แล้วการตลาดช่วยอะไรได้บ้างเมื่อโลก “โรยรา” การตลาดแบบ Better world ก็ก้าวเข้ามามีบทบาทกับกลยุทธ์การตลาดขององค์กร ทางออก หรือ หนทางสู่ Better world strategy ต้องลงมืออย่างไร คลิปนี้มีคำตอบ