ที่ปรึกษาธุรกิจสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : Consultantcy for SMEs

เขียนโดย อาจารย์จิรฐา อัคติทัต
ธุรกิจ MSME เป้นธุรกิจที่มีจำนวนมากที่สุดจากภาพรวมธุรกิจภายในประเทศ และมักเป็นกิจการที่มีข้อจำกัดหลายด้าน อีกทั้งยังเผชิญความท้าทายหลายอย่างเพียงลำพัง มีบทบาทหลายหน้าที่ต้องรับผิดชอบ มีวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นไปตามความชำนาญ ทั้งนี้ ปัญหาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อยกระดับองค์กรใหมีความเป็นมืออาชีพยังคงมีความสำคัญ ซึ่งทีมงานของเราพร้อมที่จะเป็นกำลังเสริมให้ธุรกิจ MSME สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ นำเกมส์ บรรลุเป้าหมาย สร้างกระบวนการใหม่ สร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงบวก บริการของเราคือ
1.  Business model and strategy. (โมเดลธุรกิจและกลยุทธ์องค์กค)
2. Organization and operation transformation (การบริหารองคืกรและการปรับระบบการปฏิบัติงาน)
3. Marketing Strategy and Sales (กลยุทธ์การตลาดและการขาย ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์)
4. Digital marketing strategy (การตลาดดิจิทัล)
5. People and culture management and strategy (กลยุทธ์การบริหารคนและการสร้างวัฒนธรรมองคืกร)
6. Finance managment and strategy (กลยทุธ์การเงินสำหรับธุรกิจ SMEs)
6. Industry management and standard (การบริหารอุตสาหกรมและมาตรฐาน)
7. IT management and strategy (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและกลยุทธ์)