หลักสูตร การพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนที่มีศักยภาพ

//หลักสูตร การพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนที่มีศักยภาพ

หลักสูตร การพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนที่มีศักยภาพ

หลักสูตร การพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนที่มีศักยภาพ

เป็นหลักสูตรนักสู้ ธุรกิจชุมชน เรียนฟรี เรียนออนไลน์ (e-learning) ตามโครงการพลิกวิกฤตชีวิตด้วยธุรกิจชุมชน

สมัครเรียนออนไลน์ 

ประกอบไปด้วย 10 รายวิชา
1. การจัดการธุรกิจเบื้องต้น โดย ดร. เฉลิมพล ทับซ้าย
2. การจัดการต้นทุนและการเงินสำหรับการทำธุรกิจ โดย ดร. ณัฐณิชา กลีบบัวบาน
3. การจัดการวัตถุดิบและกระบวนการผลิต โดย ดร. วิไลลักษณ์ รักบำรุง
4.การจัดการตลาดและประชาสัมพันธ์ โดย อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต
5. การบริหารความเสี่ยงและปรับตัวทางธุรกิจ โดย อาจารย์ภานุพงษ์ จันทน์ผลิน
6. ธุรกิจที่ใช้ระบบออนไลน์/e-Commerce เพื่อตอบสนองและรองรับความต้องการในท้องถิ่นและสามารถขยายผลสู่ต่างถิ่นได้ โดย ผศ. ดร. นิยม สุวรรณเดช
7. ธุรกิจให้บริการ เช่น ซ่อมแก้ เสริมเพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ด้วยความชำนาญเฉพาะทาง โดย อาจารย์เอกพจน์ ธนะสิริ
8. ธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและองค์ประกอบ/สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกัน ตั้งแต่องค์ประกอบการนำเสนอ รูปแบบ การคัดสรรวัตถุดิบ การแปรรูป ตลอดจนการสร้างความประทับใจแก่ผู้บริโภคในท้องถิ่นและต่างถิ่น โดย อาจารย์ศิริเดช ศิริสมบูรณ์
9. ธุรกิจที่สามารถใช้ความสามารถ ภูมิปัญญา และความชำนาญเฉพาะทางส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดเป็นธุรกิจชุมชนมารองรับความต้องการในท้องถิ่นและนอกท้องถิ่น โดย ดร. นิรชราภา ทองธรรมชาติ / อ. ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์
10. ธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรเพื่อรองรับในเมืองและชุมชน ด้วยการหาศักยภาพของพื้นที่วัตถุดิบเพื่อให้เกิดธุรกิจชุมชน เช่น การเกษตร ประมง โดย ผศ. ดร. เอกพงษ์ อินเกื้อ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป
ผู้ว่างงาน
อาชีพอิสระ
ผู้สนในประกอบอาชีพเพิ่มเติม ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจในชุมชน

ขอบคุณที่มา DIPROM
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ใบสมัครโครงการพลิกวิกฤตชีวิตด้วยธุรกิจชุมชน

https://docs.google.com/forms