Ep.8 ตลาดล้วน ล้วน Digital Transformation And Digital Disruption Technology

//Ep.8 ตลาดล้วน ล้วน Digital Transformation And Digital Disruption Technology

Ep.8 ตลาดล้วน ล้วน Digital Transformation And Digital Disruption Technology

Truly Marketing รายการตลาดล้วน ล้วน ระยะนี้มีหลายคนกล่าวถึงคำว่า Digital transformation และ Digital Disruption อยู่มาก คนที่ไม่ถนัดเรื่องทางนี้ก็มักจะสับสน และบางครั้งก็เป็นคำสวย ที่อาจใช้ไม่ตรง หรือ ไม่สอดคล้องกัน ดังนั้น ความรู้ธุรกิจแบบนี้ ก็นำมาคุยกันให้เข้าใจและเลือกใช้ให้เหมาะกับแต่ละสถานการณ์