กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษในลักษณะ Cross Border

//กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษในลักษณะ Cross Border

กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษในลักษณะ Cross Border

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ไชนิ่ง คอนซัลท์ จำกัด จัดสัมมนาสร้างเครือข่ายความร่วมมือในลักษณะ Cross Border ณ ห้องแม่สอด บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แม่สอด ฮิลล์ ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งกิจกรรมเป็นการสร้างเครือข่าย ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้มีการเชื่อมโยงธุรกิจอุตสาหกรรมระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการประเทศเพื่อนบ้าน สร้างการค้าเพื่อเพิ่มมูลค้าการค้าชายแดน รวมทั้งได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การเจรจาธุรกิจ การค้า การลงทุน รวมทั้ง ประสานงานการต่อรองซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ประกอบการไทยกับต่างประเทศ (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายการผลิตของผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่จะเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้

ผู้ประกอบการในโครงการเข้าร่วมงานพร้อมโชว์สินค้าทั้งที่มีอยู่เดิม และที่ได้รับการส่งเสริมจากโครงการฯ ตามความมุ่งหวังที่จะสนับสนุนให้ SMEs ได้ใช้โอกาสและประโยชน์จากนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้ SMEs สามารถพัฒนาศักยภาพองค์กรธุรกิจ ผู้บริหาร และบุคลากร อันจะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs รวมถึงสามารถเชื่อมโยงเข้ากับภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศที่จะมาลงทุนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ในเวลา 09.00 น. นางสาวจิรฐา อัคนิทัต ที่ปรึกษากลยุทธ์องค์กร และผู้จัดการโครงการฯ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา และกล่าวรายงาน จากนั้น พิธีเปิดกิจกรรมโดย นายวัชรุน จุ้ยจำลอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การปรับตัว SMEs ไทยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ”

ในการนี้มีแขกรับเชิญสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในลักษณะ Cross Border (Thai-Myanmar Cross Boarding Trade and Networking Cooperation) ภายในงานมีตัวแทนจาก ผู้แทนหอการค้ารัฐมอญ ผู้แทนหอการค้ารัฐกะเหรี่ยง นายอำนาจ นันทหาร ประธานศูนย์เครือข่ายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (BizClub Tak) Mrs.Valentina Marvel ผู้แทนจากกะเหรี่ยงเคเอ็นยู (Karen National Union: KNU) และ นายชิบ จิตนิยม โปรดิวเซอร์และผู้ดำเนินรายการเอเชีย คอนเน็ก (Asia Connect Program at TV.3) และ รายการเป็นข่าวเช้านี้ จากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท

งานดังกล่าวนอกจากการตอบรับด้วยดีจากผู้สื่อข่าวทั้งในและนอกพื้นที่ ผู้ประกอบการ ภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่แล้ว ยังได้รับความสนใจจากภาครัฐ ภาคเอกชนต่างพื้นที่ ผู้ประกอบการจากกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ตลอดจนนักวิชาการจากทุกทิศที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น อาทิเช่น นักวิจัย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัทที่ปรึกษา เป็นต้น