Critical Business Solutions 2020

//Critical Business Solutions 2020

Critical Business Solutions 2020

อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต นักกลยุทธ์การตลาด เผยเครื่องมือพลิกวิกฤตธุรกิจ 2020

ตัวช่วยสำคัญสำหรับทุกธุรกิจ Business Model CANVAS ไม่ว่าจะทำธุรกิจออนไลน์ (Online business) ธุรกิจออฟไลน์ (Offline business) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่นอกเหนือจากที่เราต้องรู้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคทางธุรกิจแล้ว จะวางยุทธศาสตร์การรบทางการค้า เป็นสิ่งสำคัญที่ธุรกิจจำเป็นต้องมีเครื่องมือ BMC ในการวางแผนทั้งเชิงรุกและรับ ในคราวเดียวสำหรับปี 2020 การเงินเป็นสิ่งสำคัญ แต่ที่สำคัญที่สุดคือ ธุรกิจต้องเห็นโอกาส และมุ่งสู่เป้าหมายอย่างมีกลยุทธ์