Counselor

เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต

Counselor หรือนักให้คำปรึกษา คือคนที่คอยช่วยสร้างพื้นที่และบรรยากาศที่ปลอดภัยและไว้วางใจให้กับบุคคลที่ต้องการคำปรึกษา เพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับคำปรึกษาได้ลงไปสำรวจตัวเองภายในจิตใจ อารมณ์ ประสบการณ์ชีวิต และที่มาของตัวตน เพื่อค้นพบตัวตนของบุคคลนั้นพร้อมทั้งความปรารถนาในชีวิต รวมถึงการได้เยียวยาจิตใจ พร้อมทั้งการค้นหาสาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไข ซึ่งวิธีการของนักให้คำปรึกษาจะใช้ทั้งการถาม การเจาะประเด็น การสะท้อนมุมมอง และการให้คำแนะนำจนผู้รับบริการมีจิตใจดีขึ้น ส่วนใหญ่ นักให้คำปรึกษาจำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านจิตวิทยา โดยส่วนมากจะมีวุฒิการศึกษาด้านจิตวิทยาหรือด้านสังคมสงเคราะห์

ความสับสนในการเลือกใช้บริการ ระหว่าง Life Coach กับ Counselor เพราะมีความคล้ายกันจนคนธรรมดาทั่วไปแยกแยะไม่ได้ การเลือกใช้บริการกับ Counselor นั้น ก็เพราะผู้ต้องการใช้บริการเกิดปัญหาเกี่ยวกับตัวเอง ความเครียด ไม่สบายใจ หาทางออกไม่ได้ หรือไม่แน่ใจว่าตนเองมีความซึมเศร้าหรือไม่ กรณีแบบนี้ Counselor จะช่วยปลอบประโลม ทำให้สบายใจ เห็นตัวตนของตัวเอง เข้าใจความรู้สึกของตัวเอง เข้มแข็ง พร้อมที่จะรับมือกับปัญหา และอาจโยงไปถึงสภาพปัญหาที่เผชิญอยู่ และแก้ปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นได้ ส่วน Life Coach ด้วยการเรียนที่แตกต่างกัน งานของ Life coach จะเป็นการใช้จิตวิทยาที่มุ่งให้เข้าใจความคิดตัวเอง ทำให้เกิดพฤติกรรม จึงเป็นการโค้ชที่ทำให้เห็นปัจจุบันและมุ่งสู่อนาคตที่วางเป้าหมายไว้ ดังนั้นการใช้งานจึงมีความแตกต่างกัน

ส่วนใหญ่แล้วในปัจจุบันมักส่งเสริมให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีความรู้ความสามารถในเชิง Counselling ด้วย เพราะการที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลช่วยลดความเครียดของพนักงานได้นั้น อาจทำให้ลดการลางาน ขาดงาน ลดการลาออกของพนักงาน และเมื่อพนักงานสุขภาพจิตดี สภาพการทำงานย่อมดีตามไปด้วย แต่หลายบริษัทก็จะจ้างนักจิตวิทยาไว้ช่วยเหลือพนักงานด้วยเช่นกัน

 

Reference

https://coachcentral.com/cindy-turner-insights/the-difference-between-coaching-mentoring-consulting-counselling/

https://www.yourarticlelibrary.com/human-resource-development/training-meaning-definition-and-types-of-training/32374

https://en.wikipedia.org/wiki/Training

https://siamchamnankit.co.th/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87-training-mentoring-consulting-coaching-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-84cec798a397

https://www.consultancy.eu/career/what-is-consulting

https://hbr.org/1982/09/consulting-is-more-than-giving-advice