ที่ปรึกษาด้ายการการขาย Sales Skill

 เขียนโดย อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต

การเพิ่มยอดขายให้โตแบบก้าวกระโดด เห็นผลเป็นรูปธรรม เป็นสิ่งที่องค์กรธุรกิจต้องการเสมอ ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเรามักพบว่า สภาพปัญหาด้านการเพิ่มยอดขาย กลยุทธ์การขาย การสร้างรูปแบบการชาย สไตล์การขาย ทักษะการขาย และเทคนิคการขายมักเป็นปัจจัยลำดับต้นที่องคืกรมักเผชิญปัญหา ลำดับขั้นตอนในการให้บริการด้านนี้จะครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ การวางแผนร่วมกัน และการดำเนินงานภายใต้แผนที่ได้รับการเห็นชอบร่วมกัน โดยความเชี่ยวชาญจะสามารถแบ่งแนวทางได้ดังนี้

1.  การวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การขาย

2. การสร้างทีมงานขาย

3. การสร้างรูปแบบการขาย การจัดทำคู่มือขาย การสร้างสคริปขาย  

4. กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายแบบก้าวกระโดด

5. กลยุทธ์การเปิดตลาดใหม่

6. กลยุทธ์การบริหารงานขายแบบเต็มประสิทธิภาพ