ราชอาณาจักรกัมพูชา

ราชอาณาจักรกัมพูชา (Cambodia)

พื้นที่ : 181,035  ตร.กม. (พื้นดิน 176,525 ตร.กม.  พื้นน้ำ 4,520 ตร.กม.)

อาณาเขต :

  • ทิศเหนือ ติดประเทศไทย (เขต จ.อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์) และ สปป.ลาว (แขวงอัตตะปือและจำปาสัก)
  • ทิศตะวันออก ติดเวียดนาม (เขต จ.คอมทูม เปลกู การ์ลัดและกวางติ๊ด)
  • ทิศตะวันตก ติดประเทศไทย (เขต จ.สระแก้ว จันทบุรีและตราด)
  • ทิศใต้ ติดอ่าวไทย

มีพรมแดนติดกับพรมแดน สปป.ลาว 541 กม.  ประเทศไทย 798 กม. และเวียดนาม 1,228 กม.

ภูมิประเทศ :
กัมพูชามีลักษณะภูมิประเทศคล้ายชาม หรืออ่างคือ ตรงกลางเป็นแอ่งทะเลสาบและลุ่มแม่น้ำโขงอันกว้างขวาง มีภูเขาล้อมรอบอยู่ 3 ด้าน ได้แก่  ด้านตะวันออกมีแนวเทือกเขาอันนัมที่เป็นพรมแดนกับประเทศเวียดนาม ด้านเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือมีแนวเทือกเขาพนมดงรักที่เป็นพรมแดนกับไทย ด้านใต้และตะวันตกเฉียงใต้มีแนวเทือกเขาบรรทัดที่เป็นแนวพรมแดนกับประเทศไทย เฉพาะด้านตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง

ภูมิอากาศ : ร้อนชื้น มีฤดูฝนยาวนาน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 20-36 องศาเซลเซียส

เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ (Phnom Penh)  เป็นราชธานีพนมเปญ และเป็นแหล่งการค้า การลงทุนที่สำคัญ มีประชากรประมาณ 2 ล้านคน มีเนื้อที่ 1,963.2 ตารางกิโลเมตร เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและเป็นศูนย์กระจายสินค้าไปทั่วประเทศ มี โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ ตั้งอยู่ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญ 8 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางของการเมือง วัฒนธรรม และศูนย์ราชการของประเทศ มี มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรก คือ Royal University of Phnom Penh (RUPP) ถือว่าเป็น สถาบันการศึกษาที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของประเทศ ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1960

เมืองสำคัญ:

  • จังหวัดกำปงจาม เป็นแหล่งผลิตยางพารา เงาะ มังคุด ทุเรียน มะม่วงหิมพานต์ และ พืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และงา
  • จังหวัดเสียมเรียบ หรือเสียมราฐ เป็นที่ตั้งของนครวัด นครธม สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกไปเยือน ทำให้มีธุรกิจบริการที่สำคัญ คือ ที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
  • จังหวัดพระตะบอง เป็นเมืองกระจายสินค้า แหล่งผลิตข้าว ส้ม และพืชไร่ ได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง และงา
  • จังหวัดเกาะกง เป็นที่ตั้งของท่าเรือจามเยี่ยม  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมืองท่าที่สำคัญของประเทศ แหล่งผลิตปาล์มน้ ามัน อ้อย โรงงานน้ าตาลทราย สินค้าสัตว์น้ า การ ท่องเที่ยวทางทะเล
  • สีหนุวิลล์ (เดิมชื่อจังหวัดกัมปงโสม หรือกรุงพระสีหนุวิลล์) เป็นเมืองท่าการค้าและการท่องเที่ยว รวมทั้ง เป็นศูนย์กลางด้าน คมนาคมขนส่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศ เป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ำลึก สำหรับเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ใช้ในการนำเข้าและส่งออกสินค้า มีชายหาดที่สวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยว เป็นแหล่งที่สำรวจ พบว่ามีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติและมีนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง จึงทำให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการยกระดับสนามบินในจังหวัดให้เป็นสนามบินนานาชาติแห่งที่ 3 ของประเทศเพื่อรองรองปริมาณการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

ทรัพยากรธรรมชาติ: อัญมณี เหล็ก ฟอสเฟต บ๊อกไซต์ ซิลิคอน ถ่านหิน แมงกานิส น้ำมัน แก๊ส ไม้สัก

เวลา : เท่ากับประเทศไทย

จำนวนประชากร : 16  ล้านคน

เชื้อชาติ : กัมพูชา 90% เวียดนาม 5% จีน 1% อื่นๆ 4%

ศาสนา : พุทธศาสนานิกายเถรวาท 95% ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์

ภาษา :  ภาษาราชการ ได้แก่ ภาษากัมพูชา ส่วนภาษาที่ใช้งานทั่วไป ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เวียดนาม จีน และไทย

ระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ

กษัตริย์ : พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี (His Majesty Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni) เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 47

นายกรัฐมนตรี : สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน (Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen)

สกุลเงิน : เรียล (RieL หรือ KHR)

สำหรับเรื่องสกุลเงินที่ต้องการเดินทางไปศึกษาดูงาน ติดต่อการค้า หรือท่องเที่ยว สามารถใช้สกุลเงินดอล์ล่า และเงินบาทไทยได้อย่างสะดวกสบาย

อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต
ตุลาคม 2560