GLOBAL SME NEWS

/GLOBAL SME NEWS

แหล่งโรงงานผลิตสินค้า ผู้ผลิต และผู้ค้าสินค้า ในประเทศ และส่งออกต่างประเทศที่ได้มาตรฐาน แหล่งข่าวการจัดงานอบรม สัมมนา สำหรับพัฒนา SME ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งแบบ Online และ Offline และความรู้สำหรับผู้ประกอบการ SME