Cambodia Business Trip : ​การค้า การลงทุน ในประเทศกัมพูชา ตอนที่ ​07 ​​ สัมภาษณ์คุณดวงใจ จันทร นักธุรกิจและนักลงทุนในกัมพูชา​

//Cambodia Business Trip : ​การค้า การลงทุน ในประเทศกัมพูชา ตอนที่ ​07 ​​ สัมภาษณ์คุณดวงใจ จันทร นักธุรกิจและนักลงทุนในกัมพูชา​

Cambodia Business Trip : ​การค้า การลงทุน ในประเทศกัมพูชา ตอนที่ ​07 ​​ สัมภาษณ์คุณดวงใจ จันทร นักธุรกิจและนักลงทุนในกัมพูชา​