หนังสือ Business Model You

รีวิวหนังสือ Business Model You

หนังสือ Business Model You เขียนโดย Tim Clark Alexander Osterwalder,Yves Pigneur แปลเป็นภาษาไทยโดยคุณพิษณุ พรหมจรรยา ซึ่งมีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ให้เราได้เลือกอ่านตามความถนัดของแต่ละบุคคล

สำหรับอาจารย์เงาะแล้ว Business Model You หรือ อาจใช้ภาษาไทย (แบบอาจารย์เงาะ) ว่า “โมเดลธุรกิจของคุณ” ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็กล่าวโดยทั่วไปถึง การนำเอา Business Model Canvas มาปรับใช้ในแง่ของบุคคล ทำให้เห็นความเป็นตัวเองมากยิ่งขึ้นว่า...

  • เราเป็นใคร
  • เราทำอะไรได้ดี
  • เราทำสิ่งเหล่านั้นเพื่อใคร หรือ เพื่อแก้ปัญหาให้ใคร

เมื่อซื้อหนังสือเล่มนี้มาแล้ว ภายในก็มีหน้าว่าง ๆ หรือ ช่องว่างให้เราสามารถขีดเขียนชีวิตของตัวเองลงไป เพื่อเราจะได้ออกแบบชีวิตตัวเอง ไม่ว่าเราจะเป็นใคร ถนัดเรื่องอะไร เราก็สามารถนำหลักการจากหนังสือมาออกแบบชีวิตตัวเองได้ นอกจากนี้ เมื่อเราเขียนหรือวาด ซึ่งอาจเรียกว่า ออกแบบ ก็ได้ เราก็นำสิ่งเหล่านั้นมาสร้างแรงบันดาลใจในชีวิต ทำให้ตัวเองเดินเข้าสู่เป้าหมายที่ต้องการทั้งชีวิตการงาน ชีวิตส่วนตัว และแรงปรารถนา หรือ Passion บางอย่างที่มีนั้น เราสามารถทำได้อย่างบรรลุผล

อาจารย์เงาะใช้ความรู้จากหนังสือ Business Model You ยังไง

เคล็ดลับของอาจารย์เงาะ คือ เราใช้ Business Model You ในการพัฒนาตนเองทุกปี ทบทวนทุกปี หรือระยะหลังเมื่อโลกเปลี่ยนไปอาจทำบ่อยขึ้น เพื่อเสริมทักษะสำคัญเข้าไปในชีวิต โดยใช้หลักการผ่านการลงมือปฏิบัติด้วย 4  Workshop ด้วยกันคือ

Workshop 1 : Who am I? เป็นการสร้างความเข้าใจตัวเอง

Workshop 2 : Lifeline Discovery เรามีเส้นทางการดำเนินชีวิตอย่างไร มีทักษะและความสามารถดีที่สุดเมื่อใด และถูกทำลายหรือลดทอนทักษะความสามารถเหล่านั้นด้วยเรื่องอะไรบ้าง

Workshop 3 : Personality and Environment เป็นการนำตัวเอง สิ่งที่ทำ ทักษะและความสามารถ เข้าไปสู่สิ่งแวดล้อมที่เราเป็น

Workshop 4 : Business Model Canvas เติมเต็มชีวิตด้วยการทบทวนดภาพรวมทั้งหมด

สิ่งเหล่านี้ทุกท่านสามารถซื้อหนังสือไปอ่าน พร้อม ลงมือทำได้ด้วยตัวเอง แต่หากติดปัญหาและหาเพื่อนปรึกษาไม่ได้ ติดต่อ Workshop กับอาจารย์เงาะได้ที่  @shiningconsult

ช่องทางการสั่งซื้อหนังสือออนไลน์ : Business Model You
AMAZON : https://amzn.to/3Ztom8m
ASIA BOOK : https://www.asiabooks.com/.../business-model-you-2nd-ed...
KINOKUNIYA : https://click.accesstrade.in.th/go/qI6SDTah
SE-ED : https://click.accesstrade.in.th/go/hWPUz2ST