หนังสือ Business Model Generation

รีวิวหนังสือ Business Model You

หนังสือ Business Model Generation  เขียนโดย Alexander Osterwalder, Yves Pigneur แปลโดย วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา

ในสมัยก่อนการทำโมเดลธุรกิจ เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก และต้องใช้หลายเครื่อง ประกอบการจึงจะออกมาเป็นอย่างเดียวธุรกิจ ได้ ต่อมาในปี 2010 คุณอเล็กซ์ ได้คิดค้น Business Model Canvas หรือการนำเสนอโมเดลธุรกิจ ให้อยู่ในผืนผ้าแผ่นเดียวกัน ทำให้ เราได้เห็น การทำงาน ทั้งนี้แบบด้านหน้าบ้านหรืออาจเรียกว่าการตลาด และหลังบ้านหรืออาจเรียกว่าการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อให้เห็นการใช้ทรัพยากร ที่เป็นอยู่ภายในองค์กร  ในหนังสือเล่มนี้ มีอยู่ 5 บทด้วยกัน คือ

  1. Canvas
  2. Patterns
  3. Design
  4. Strategy
  5. Process

เริ่มต้น Business Model Canvas มีองค์ประกอบด้วยกัน 9 ช่อง แต่ละช่อง จะมีความหมายที่แตกต่างกัน วิธีใช้งานก็คือ การเตรียมอุปกรณ์และทีมงานอย่างเหมาะสม เตรียมข้อมูลที่เหมาะสม แล้วจัดประชุมเพื่อระดมความคิด และใส่เรื่องราวที่เป็นอยู่ในปัจจุบันลงไปแบบสั้น ๆ ที่อาจมีข้อมูลอ้างอิง เมื่อทำเสร็จครบ 9 ช่อง มักต่อด้วยการวิเคราะห์ภาพรวมซึ่งอาจใช้เทคนิคการมองปัญหา มองความท้าทาย  ใช้ความคิดเชื่อมโยง ใช้ความคิดเชิงกลยุทธ์ หรือแม้กระทั่งความคิดสร้างสรรค์ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ซึ่งในเบื้องต้นมักทำแบบนี้ก่อนที่จะก้าวสู่อนาคต

หนังสือเล่มนี้ หรือ เรื่องราวของ Business Model Canvas มีผู้เขียนไว้มากมายในเรื่องของความหมายและการลงมือทำแบบง่าย และสามารถหาอ่านได้ตามความต้องการ ในประสบการณ์ของผู้เขียน พบว่า ปัญหาที่เกิดจากการละเลยการใช้หนังสือเล่มนี้คือ การใช้ไม่ครบ นั่นคือ การใช้เพียงบทแรก และบทที่ 2 หรือ Pattern  ซึ่งอาจทำให้ทิ้งประโยชน์ที่ควรมองเห็นและปรับธุรกิจให้ก้าวไปตามเป้าหมายที่ต้องการ ผลก็คือ เมื่อเกิดสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดปัญหาก็ทำให้แก้ปัญหาไปเรื่อย ๆ ตามประสบการณ์ แต่ไม่ได้นำเอาแนวคิดของ Business Model Generation เข้ามาช่วยในการปรับกระบวนทัศน์ใหม่เพื่อก้าวข้างสภาพปัญหานั้น นั่นคือ แม้มีหนังสือในมือก็ตาม แต่ยังไม่ได้นำมาใช้ให้เต็มประสิทธิภาพ หรือลืมหวลคิดไปในเรื่องการหยิบหนังสือมาอ้างอิง

ปัญหาต่อมา คือ “การทำตามความรู้สึก ไม่ทำด้วยข้อมูล” สิ่งเหล่านี้เองทำให้เมื่อใช้ Business Model Canvas แล้ว ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริง เพราะเราทำตามสิ่งที่เรารู้สึก ใช้คำกว้าง คลุมเครือ ทำให้ไม่การนำมาคิดวิเคราะห์ต่อ ไม่เห็นภาพที่แท้จริงของสถานการณ์ที่เป็นอยู่ และมักต่อเนื่องด้วยการยกระดับ ในส่วนนี้เองอาจทำให้การยกระดับนั้นเป็นไปตามเป้าหมายแต่ไม่ได้ทำตามศักยภาพของกิจการ จึงเหมือนหนังสือเล่มนี้ไม่ให้ผลลัพธ์ที่แท้จริง

ดังนั้น การศึกษาให้ลึกลงไปในบทเรียน Design บทเรียน Strategy และ บทเรียน Process จะทำให้เราสร้างสรรค์งานใหม่ มีกลยุทธ์ มีกระบวนการจัดการที่ดี ที่สำคัญคือ การรอเวลาให้เป็น ประกอบกับการใช้ข้อมูลภายในองค์กร ข้อมูลแวดล้อมประกอบกัน ใช้คำพูดหรือเขียนที่ตรงกับความเป็นจริง ก็จะทำให้ธุรกิจสามารถก้าวกระโดดได้ภายใต้สิ่งที่องค์กรธุรกิจมีศักยภาพนั้น

 

สิ่งเหล่านี้ทุกท่านสามารถซื้อหนังสือไปอ่าน พร้อม ลงมือทำได้ด้วยตัวเอง แต่หากติดปัญหาและหาเพื่อนปรึกษาไม่ได้ ติดต่อ Workshop กับอาจารย์เงาะได้ที่  @shiningconsult

 

ช่องทางการสั่งซื้อหนังสือออนไลน์ : Business Model You
AMAZON : 
ASIA BOOK : 
KINOKUNIYA : 
SE-ED :