กิจกรรม Business Forum เพื่อถ่ายทอดแนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการใช้ประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ผู้ประกอบการไทยจะได้รับ

//กิจกรรม Business Forum เพื่อถ่ายทอดแนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการใช้ประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ผู้ประกอบการไทยจะได้รับ

กิจกรรม Business Forum เพื่อถ่ายทอดแนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการใช้ประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ผู้ประกอบการไทยจะได้รับ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ไชนิ่ง คอนซัลท์ จำกัด จัดกิจกรรม Business Forum เพื่อถ่ายทอดแนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการใช้ประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ผู้ประกอบการไทยจะได้รับ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องแม่สอด บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แม่สอด ฮิลล์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นอกจากการตอบรับด้วยดีจากสื่อมวลชลทุกแขนง อาทิ สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 Voice TV รายการเป็นข่าวเช้านี้ (ช่อง 3) เคเบิ้ลทีวีแม่สอด สื่อท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เป็นต้น ผู้ประกอบการ ภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่แล้ว ยังได้รับความสนใจจากภาครัฐ ภาคเอกชนต่างพื้นที่ ผู้ประกอบการจากกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ตลอดจนนักวิชาการจากทุกทิศที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น อาทิเช่น นักวิจัย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

บรรยากาศงานได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ 08.30 น. ในการเปิดรับลงทะเบียน มีผู้ประกอบการในโครงการเข้าร่วมงานพร้อมโชว์สินค้าทั้งที่มีอยู่เดิม และที่ได้รับการส่งเสริมจากโครงการฯ ตามความมุ่งหวังที่จะสนับสนุนให้ SMEs ได้ใช้โอกาสและประโยชน์จากนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้ SMEs สามารถพัฒนาศักยภาพองค์กรธุรกิจ ผู้บริหาร และบุคลากร อันจะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs รวมถึงสามารถเชื่อมโยงเข้ากับภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศที่จะมาลงทุนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ในเวลา 09.00 น. นายวัชรุน จุ้ยจำลอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา และกล่าวรายงาน จากนั้น พิธีเปิดกิจกรรม Business Forum ได้รับเกียรติจากนายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด พร้อมกับปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “แนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการใช้ประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ผู้ประกอบการไทยจะได้รับ”

Business Forum ช่วงที่ 1 “สถานการณ์และศักยภาพของอุตสาหกรรม การค้า และการสร้างเครือข่ายทาง โดยมีผู้ร่วม Forum ดังนี้ นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก นายสมนึก ก๋าแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ตัวแทนจากด่านศุลกากรแม่สอด และนายณัฐพงศ์ วิศิษฐ์กิจการ หัวหน้าสำนักงานต่างประเทศ-ณ กรุงย่างกุ้ง ธนาคารกสิกรไทย ดำเนินรายการโดย คุณสุภาพ เรืองปราชญ์ ประธานกรรมการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมยาตีม ทีวี

Business Forum ช่วงที่ 2 “กลยุทธ์บุกตลาดสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (Trading strategies under The Special Economic Zone.)” โดยมีผู้ร่วม Forum ดังนี้ นายณัฐพงศ์ วิศิษฐ์กิจการ หัวหน้าสำนักงานต่างประเทศ-ณ กรุงย่างกุ้ง ธนาคารกสิกรไทย นายอภิวิชญ์ พงศ์เภตรารัตน์ นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในเมียนมา และนายภาคภูมิ เวทย์วิทยานุวัฒน์ นักกฎหมายไทยในเมียนมา ดำเนินรายการโดย คุณสุภาพ เรืองปราชญ์ ประธานกรรมการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมยาตีม ทีวี (Yateem TV)