ที่ปรึกษาด้านการปฏิบัติการและเทคนิค : Operation Management and Technique

เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต

การปฏิบัติการเป็นแกนหลักในการลงมือปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งทางด้านผลกำไร และด้านการเติบโตของบริษัท  การปฏิบัติการที่ดีเป็นการสร้างความได้เปรียบทางด้านการแข็งขัน ไม่ว่าจะเป็น โครงสร้างต้นทุน เวลา การใช้เทคโนโลยี ข้อมูล และความคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถนำองค์กรไปสู่กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

งานที่ด้านที่ปรึกษามักจะเดิมต้นด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์ของบริษัทและเริ่มตั้งสมมติฐานที่ว่าด้วยการดำเนินการ และนำเทคนิควิธีการมาประกอบการดำเนินงาน เพื่อปิดช่องโหว่ รวบรัดกระบวนการ หรือแม้กระทั่งการสร้างนวัตกรรมการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ตอบสนองกับกลยุทธ์ สามารถปรับปรุงให้ยืดหยุ่น จัดการกับความเสี่ยงขององค์กรได้ต่อไป ซึ่งโดยปกติองค์กรมักต้องการให้ที่ปรึกษาช่วยการปรับปรุงพัฒนาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

 • การพัฒนาการตลาด (Market Development)
 • พัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า และการสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้า (Consume and Consumer Experience)
 • พัฒนาด้านการให้บริการ (Service Development)
 • พัฒนาการขาย และช่องทางการจัดจำหน่าย (Sale, Sale Management and Channel Management )
 • พัฒนาสินค้าให้เป็นไปตามที่ตลาดต้องการ (Products Development)
 • พัฒนามาตรฐานเพื่อรองรับการแข่งขัน (Products Standard for competition)

 • Strategy ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ shining consult.png
  เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต การให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์คือ กระบวนการให้คำปรึกษาแก่บริษัทเกี่ยวกับการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญโดยการให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ โดยทั่วไปจะรวมถึงการค้นคว้า...

 • Management Strategy ที่ปรึกษากลยุทธ์การบริหารงาน shining consult.png
  เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต ในบริษัทหนึ่ง ๆ นั้น อาจประสบปัญหาหลายอย่างทั่วทั้งองค์กรที่ฝ่ายบริหารอาจต้องรับมือหลายด้านด้วยกัน ในการนี้ทางออกหนึ่งคือ การหาบริการที่ปรึกษาด้านการจ...

 • Marketing Strategy shining consult กลยุทธ์การตลาด อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต.png
  เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต ถ้าคุณกำลังมองหาที่ปรึกษาด้านการตลาดและกลยุทธ์การตลาด เพื่อช่วยให้ธุรกิจเติบโต เราเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาดที่เน้นการทำงานอย่างถูกต้อง ด้วยการใช้...

 • shining consult sales skill consulting sales พัฒนางานขาย.png
  เขียนโดย อาจารย์จิรฐา อัคนิทัตการเพิ่มยอดขายให้โตแบบก้าวกระโดด เห็นผลเป็นรูปธรรม เป็นสิ่งที่องค์กรธุรกิจต้องการเสมอ ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเรามักพบว่าสภาพปัญหาด้านการเพิ่มยอดขาย กลยุทธ์ก...

 • shining consult unlock your protential DNA และการพัฒนาศักยภาพ.png
  เขียนโดย อาจารย์จิรฐา อัคติทัตธุรกิจ MSME เป้นธุรกิจที่มีจำนวนมากที่สุดจากภาพรวมธุรกิจภายในประเทศ และมักเป็นกิจการที่มีข้อจำกัดหลายด้าน อีกทั้งยังเผชิญความท้าทายหลายอย่างเพียงลำพัง...