ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การบริหารองค์กร : Management Strategy

เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต

ในบริษัทหนึ่ง ๆ นั้น อาจประสบปัญหาหลายอย่างทั่วทั้งองค์กรที่ฝ่ายบริหารอาจต้องรับมือหลายด้านด้วยกัน ในการนี้ทางออกหนึ่งคือ การหาบริการที่ปรึกษาด้านการจัดการเพื่อช่วยระบุและแก้ไขปัญหาที่บริษัทกำลังเผชิญอยู่โดยรวม ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการดูแลทางด้านกฎระเบียน การดำเนินงานภายใน ผลกระทบกับความเสี่ยง มุมมองการเงินองค์กร มุมมองด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในองค์กรและการตอบสนองต่อสังคม ตลอดจนถึงด้านบรรษัทภิบาล เป็นต้น

ที่ปรึกษาจะช่วย วิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่เป็นปัญหา ดังนั้นจึงอาจต้องการข้อมูลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงิน  ด้านพนักงาน ด้านกฎระเบียน วัฒนธรรมองค์กร เพื่อพัฒนาโมเดลการพัฒนาองค์กรที่เหมาะสม นำไปสู่การเลือกวิธี ระบบ ขั้นตอน หรือการเปลี่ยนแปลงองค์กรใหม่ ๆ ซึ่งอาจรวมถึงการนำอุปกรณ์ หรือ การลงทุนด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริษัทนั้น พร้อมกับการติดตามผลการปฏิบัติตามโมเดลการพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมกับงานนั้น ซึ่งโดยปกติองค์กรมักต้องการให้ที่ปรึกษาช่วยการปรับปรุงพัฒนาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

 • การพัฒนากระบวนการการทำงาน (Business Process)
 • การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรในเชิงบวก (Positive Organization Culture)
 • การบริการการเปลี่ยนแปลง (Change management)
 • การพัฒนาองค์กร (Organization development)

 • Strategy ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ shining consult.png
  เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต การให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์คือ กระบวนการให้คำปรึกษาแก่บริษัทเกี่ยวกับการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญโดยการให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ โดยทั่วไปจะรวมถึงการค้นคว้า...

 • opertion strategy ที่ปรึกษาด้านการปฏิบัติการและเทคนิค shining consult.png
  เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต การปฏิบัติการเป็นแกนหลักในการลงมือปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งทางด้านผลกำไร และด้านการเติบโตของบริษัท การปฏิบัติการที่ดีเป็นการสร้างความได้เปรียบทางด้...

 • Marketing Strategy shining consult กลยุทธ์การตลาด อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต.png
  เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต ถ้าคุณกำลังมองหาที่ปรึกษาด้านการตลาดและกลยุทธ์การตลาด เพื่อช่วยให้ธุรกิจเติบโต เราเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาดที่เน้นการทำงานอย่างถูกต้อง ด้วยการใช้...

 • shining consult sales skill consulting sales พัฒนางานขาย.png
  เขียนโดย อาจารย์จิรฐา อัคนิทัตการเพิ่มยอดขายให้โตแบบก้าวกระโดด เห็นผลเป็นรูปธรรม เป็นสิ่งที่องค์กรธุรกิจต้องการเสมอ ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเรามักพบว่าสภาพปัญหาด้านการเพิ่มยอดขาย กลยุทธ์ก...

 • shining consult unlock your protential DNA และการพัฒนาศักยภาพ.png
  เขียนโดย อาจารย์จิรฐา อัคติทัตธุรกิจ MSME เป้นธุรกิจที่มีจำนวนมากที่สุดจากภาพรวมธุรกิจภายในประเทศ และมักเป็นกิจการที่มีข้อจำกัดหลายด้าน อีกทั้งยังเผชิญความท้าทายหลายอย่างเพียงลำพัง...