อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต : Jiratha Aganidat

ประวัติการศึกษา (Education)

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด), มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Certificate

2021 : Introduction to Customer Journey Mapping for SMEs

2021 : Customer Journey Mapping: practical step-by-step workshop

2019 : World Marketing Summit ASIA 2019, Bangkok Thailand

2019 : Digital Marketing Course

2019 : Digital Body Language

2019 : Understand SWOT Analysis

2019 : How To Make Videos Thai Increase Your Sales

2019 : WordPress Website for Your Web Design Business online

2019 : เกียรติบัตรวิทยากรกระบวนการในการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายทางวัฒนธรรม ประจำปี พุทธศักราช 2562

2019 : วิทยากรให้ความรู้การอบรมพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ด้านเศรษฐศาสตร์ โครงการ การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ด้านเศรษฐศาสตร์ สพป.พะเยา เขต 2

ประสบการณ์ทำงาน (Experience)

ที่ปรึกษา

 • ผู้เชี่ยวชาญ ดำเนินกิจกรรมการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) คลัสเตอร์เกษตรแปรรูปจังหวัดพิจิตร ปี 2565
 • ที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME - Early Stage : All Stars) 
 • นักวินิจฉัยสถานประกอบการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME - Early Stage : All Stars) 
 • วิเคราะห์ ประเมินแนวโน้มความต้องการของตลาดและผู้บริโภค และกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์  โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการตลาด การจัดการ และ World Trendsetter ของสมาพันธ์ SME ไทย ภาคเหนือในวาระปี 2564 – 2566
 • ที่ปรึกษาโครงการยกระดับการประกอบการ SME ภาคเหนือตอนบน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation for Upper Northern SME) งบประมาณด้านการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีแบบเฉพาะกลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
 • ที่ปรึกษา กลยุทธ์การตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards SME 4.0) ปี 2563
 • ที่ปรึกษา การให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ณ สถานประกอบการ ด้านการตลาด เรื่อง “การจัดทำแผนกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก” กิจกรรมยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปภาคตะวันออกเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
 • ที่ปรึกษา กิจกรรมยกระดับตามแผนปฏิรูป (Transformation Plan) ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center : ITC) ภายใต้ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
 • ที่ปรึกษา โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ปี 2562
 • ที่ปรึกษา โครงการศึกษาการลงทุนในราชอาณาจักรกัมพูชา ปี 2562
 • ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
 • ที่ปรึกษา ด้านกลยุทธ์การตลาด ในงาน Money Expo 2019 จัดโดย ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี : SME Support & Rescue Center (SSRCกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • ที่ปรึกษาและวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME สู่การเป็น Smart SMEs และ Global SMEs หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการและเชื่อมโยงเครือข่ายสู่ตลาดสากล (Global SME Program) ปี 2561
 • ที่ปรึกษา การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ณ กลุ่มปั้นหม้อเขียนสีลายไหบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ภายใต้กิจกรรมจับกลุ่มธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ-นักวิจัย-นักออกแบบ เพื่อสร้างแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ตามความต้องการของผู้ประกอบการ
 • ที่ปรึกษาโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ พร้อมจำหน่ายเพื่อทดสอบตลาด ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (ประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย ของใช้ของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร)
 • ที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก ปีที่ 1 ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายและการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอร์ 
 • ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 • จัดโครงการศึกษาตลาดและออกตลาด แก่ผู้ประกอบการไทย และที่ปรึกษาไทย ณ รัฐมอญ และรัฐกะเหรี่ยง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมพบ CCI ของแต่ละรัฐ นักธรุกิจภาคเอกชน เช่น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องที่ปรึกษา กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้โครงการพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ AEC
 • ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายทางวัฒนธรรมประจำปี พ.ศ. 2559 และร่วมถอดบทเรียน กิจกรรมการศึกษาชุมชนและการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม มุมมองด้าน Business Model Canvas และการสื่อสาร 
 • ที่ปรึกษา โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงยุค AEC เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ “ประเทศไทย 4.0” ให้กับข้าราชการในสังกัดสำนักงานสำนักปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และข้าราชการผู้มีหนังสือยืมตัวมาช่วยข้าราชการหน้าห้องผู้บริหารระดับสูง 
 • จัดโครงการสำรวจตลาด สำหรับนักธุรกิจ ผู้สนใจลงทุนในกัมพูชา ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมพบภาครัฐ และภาคเอกชน เช่น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้อง ปี 2558
 • ศึกษาและเรียบเรียง แนวโน้มและทิศทางอุตสาหกรรม 4 อุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ภายใต้โครงการพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ AEC
 • ที่ปรึกษาโครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) กลุ่ม SMEs ที่อยู่ในช่วงฟื้นตัว (Turn Around)
 • ประเมินแนวโน้มและทิศทางอุตสาหกรรมของสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้โครงการพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ AEC กิจกรรมการพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ AEC
 • จัดทำยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมสิ่งทอ “การจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อ.แม่สอด จ.ตาก ปี 2558
 • จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา สำรวจตลาด แก่ผู้สนใจราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมพบภาครัฐ และภาคเอกชน เช่น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้อง ปี 2557
 • ศึกษาและเรียบเรียงข้อมูลและสิทธิประโยชน์ในด้านการค้าการลงทุนในประเทศกัมพูชา ภายใต้โครงการพัฒนาสถานประกอบเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ AEC
 • ที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ทำข้อมูลวิเคราะห์ พร้อมเสนอแนะยุทธศาสตร์ด้านการตลาดสินค้าเกษตร และการพัฒนาเกษตรในสินค้า 6 รายการ อย่างยั่งยืน 
 • ที่ปรึกษา พร้อมการจัดสัมมนาและจัดทำนิทรรศการ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับ “โครงการเตรียมความพร้อมภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง” ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่รับผิดชอบพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
 • ที่ปรึกษาการจัดงาน พร้อมทีมวิทยากรจัดสัมมนา ในโครงการ“การสัมมนาเตรียมความพร้อมและรับผลกระทบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” 
 • จัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อ.แม่สอด จ.ตาก ปี 2556
 • ที่ปรึกษา โครงการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของกิจการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อ.แม่สอด จ.ตาก
 • ที่ปรึกษา โครงการ Financial Analysis Planning & Management
 • ที่ปรึกษาการวางระบบสารสนเทศด้านการตลาด เพื่อการนำข้อมูลมาสนับสนุนการวางแผนการตลาด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมการเพิ่มยอดขาย (Up selling
 • ที่ปรึกษาพัฒนาองค์กร โครงการปรับกลยุทธ์องค์กรทั้งระบบของธุรกิจ
 • จัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อ.แม่สอด จ.ตาก ปี 2555
 • ที่ปรึกษา พัฒนาศักยภาพและยอดขายพนักงานขายทั่วประเทศ ธุรกิจความงาม โดยใช้หลักการปรับสมดุลชีวิต ปรับ Mind set และเพิ่มทักษะการขายหน้าร้าน พร้อมทักษะการบริการแบบมืออาชีพ 
 • ที่ปรึกษา การวินิจฉัยและประเมินศักยภาพสถานประกอบการ Organization Health Check (Shindan) 
 • ที่ปรึกษาและวิทยากร โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม และร่วมจัดการฝึกอบรม เพื่อเป็นต้นแบบและรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโครงการพัฒนาศักยภาพและยอดขายพนักงานขาย ทั่วประเทศ

 

วิทยากร

 • วิทยากร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่ความเป็นอัจฉริยะ (คพอ.) รุ่นที่ 375 จังหวัดกำแพงเพชรกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (AMT)
 • วิทยากร กิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจและให้คำปรึกษาแนะนำ ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถวิสาหกิจชุมชนคลื่นลูกใหม่ เพื่อการแข่งขันในตลาด New Normal
 • วิทยากร หัวข้อ “มุมมองสังคมต่อพยาบาลวิชาชีพในปัจจุบัน” ภายใต้โครงการปฐมนิเทศ เพื่อความพร้อมก้าวสู่สถาบัน ปีการศึกษา 2564 จัดโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี วิทยาเขตศรีธัญญา
 • วิทยากร หลักสูตร Professional Selling Skill
 • วิทยากร หลักสูตร การค้นหาอัตลักษณ์และช่องทางการตลาดในยุค Marketing 4.0 โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564 
 • วิทยากร หลักสูตร การเรียนรู้ในวิถี New Normal เรื่อง Digital Transformation: สร้างนักวินิจฉัยมืออาชีพด้วย หลักสูตร “ปลุกไฟ ทีม DIProm ยุคใหม่ เสริมแกร่งวินิจฉัย สู้ภัย COVID-19” ภายใต้โครงการศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SMEs Support & Rescue Center : SSRC)
 • วิทยากร การวางแผนกลยุทธ์การตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards SME 4.0) 
 • วิทยากร หลักสูตร พัฒนายกระดับฝีมือสาขาการใช้สมาร์ทโฟน เพื่อสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจ (Digital Marketing on smartphones for sales promotion) โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานและสมรรถนะแรงงาน สาขาการใช้สมาร์ทโฟน เพื่อสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจ
 • วิทยากรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กลยุทธ์การตลาดแบบถึงลูกถึงคน” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 • วิทยากรด้านมาตรฐานตลาด สัมมนาเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมฟู้ดทรัค (การพัฒนามาตรฐานธุรกิจฟู้ดทรัค SMART 4) ปี 2562
 • วิทยากรอบรมและถ่ายทอดความรู้ “การเตรียมความพร้อมในการทดสอบตลาดทั้งแบบออนไลน์ออฟไลน์ และการจัดแสดงสินค้า” ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
 • วิทยากรอบรมและถ่ายทอดความรู้ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด" ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการและให้คำปรึกษาแนะนำหลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนด้านการจัดการ การผลิต การออกแบบ และการตลาด ณ กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านใหม่-ป่าจี้ จังหวัดเชียงใหม่ 
 • วิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME สู่การเป็น Smart SMEs และ Global SMEs หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการและเชื่อมโยงเครือข่ายสู่ตลาดสากล (Global SME Program) ปี 2562
 • วิทยากรกระบวนการ โครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายทางวัฒนธรรม หลักสูตรผู้บริหารเครือข่ายทางวัฒนธรรม และหลักสูตรผู้ประสารงานเครือข่ายทางวัฒนธรรม ปี 2562 ด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
 • วิทยากร หลักสูตร Compliance การปฏิบัติตามข้อกำหนด
 • วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs”ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME สู่การเป็น Smart SMEs และ Global SMEs
 • วิทยากร อบรมปฏิบัติการด้านการตลาด กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย Food Truck ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME
 • วิทยากรกระบวนการ โครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายทางวัฒนธรรม หลักสูตรผู้บริหารเครือข่ายทางวัฒนธรรม และหลักสูตรผู้ประสารงานเครือข่ายทางวัฒนธรรม ปี 2561
 • วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ เรื่องการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรและเชื่อมโยงสู่แผนปฏิบัติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ปี 2560
 • วิทยากรกระบวนการ โครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายทางวัฒนธรรม หลักสูตรผู้บริหารเครือข่ายทางวัฒนธรรม และหลักสูตรผู้ประสารงานเครือข่ายทางวัฒนธรรม ปี 2560