อาจารย์วรินทร สุตวงษ์ : Varinthon Sutawongse

ประวัติการศึกษา (Education)

ปริญญาตรี  BA. Computer Information Management, Saint John's University

Certificate

2020 : Cybersecurity 101 for all จากบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2020  : Introduction to Cybersecurity Course จากบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2019 : Digital Transformation Expert PlatformBatch1st โครงการแพลทฟอร์มพัฒนาที่ปรึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคดิจิทัล จาก ATSI

2019 : เกียรติบัตร วิทยากรกระบวนการในการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายทางวัฒนธรรม ประจำปี พุทธศักราช 2562

2018 : การจัดการสุขลักษณะของกระบวนการผลิตในระบบ GMP (Good Manufacturing Practice)

2018 : การทวนสอบระบบและการตรวจติดตามภายใน (Internal Quality Audit) ตามระบบ GMP

2018 : การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point: HACCP)

2018 : ข้อกำหนดการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และการประยุกต์ใช้ (Requirement & Implementation of ISO 9001:2015)

2015 : หลักสูตรการเสริมทักษะการวินิจฉัยสถานประกอบการ ภายใต้โครงการ “ปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs

2005 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อขยายธุรกิจระหว่างประเทศ (ระยะที่ 2) รายการพัฒนาธุรกิจ ON LINE

ประสบการณ์ทำงาน (Experience)

 • ปัจจุบัน ที่ปรึกษาและวิทยากร ภาครัฐ และเอกชน
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีพี แอนด์ พี โฮลดิ้ง จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายการตลาด บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด ในเครือบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
 • พนักงานวิจัยตลาด ฝ่ายการตลาด (Marketing and Researcherบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
 • พนักงานการตลาด ฝ่ายการตลาด บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7)

ที่ปรึกษา

 • ผู้เชี่ยวชาญ ดำเนินกิจกรรมการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) คลัสเตอร์เกษตรแปรรูปจังหวัดพิจิตร
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารสนเทศ และเทคโนโลยีในการทำการตลาดออนไลน์ กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่ม SMEs และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม เรื่อง พลิกตลาดการค้าด้วยการขายออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายคลัสเตอร์เกษตรอุตสาหกรรม
 • ที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME - Early Stage : All Stars) 
 • นักวินิจฉัยสถานประกอบการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME - Early Stage : All Stars)
 • วิเคราะห์ ประเมินแนวโน้มความต้องการของตลาดและผู้บริโภค และกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์  โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 
 • ที่ปรึกษาแนะนำเชิงลึกในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบธุรกิจตามโครงการยกระดับการประกอบการ SME ภาคเหนือตอนบนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation for Upper Northern SME) โครงการยกระดับการประกอบการ SME ภาคเหนือตอนบน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation for Upper Northern SME) งบประมาณด้านการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีแบบเฉพาะกลุ่ม ปี 2563 ของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
 • ผู้จัดการโครงการและที่ปรึกษา การศึกษาการลงทุนในราชอาณาจักรกัมพูชา ปี 2562
 • ที่ปรึกษา ดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ณ สถานประกอบการ ด้านการตลาด การจัดทำแผนกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกกิจกรรมยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปภาคตะวันออกเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
 • ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2562
 • ที่ปรึกษา การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ณ กลุ่มปั้นหม้อเขียนสีลายไหบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ภายใต้กิจกรรมจับกลุ่มธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ-นักวิจัย-นักออกแบบ เพื่อสร้างแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ตามความต้องการของผู้ประกอบการ
 • ที่ปรึกษา โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) 
 • ที่ปรึกษาและวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME สู่การเป็น Smart SMEs และ Global SMEs หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการและเชื่อมโยงเครือข่ายสู่ตลาดสากล (Global SME Program) ปี 2561
 • ที่ปรึกษาโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ พร้อมจำหน่ายเพื่อทดสอบตลาด ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (ประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย ของใช้ของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร)
 • ที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก ปีที่ 1 ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายและการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอร์ 
 • ที่ปรึกษา กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้โครงการพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ AEC
 • ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 • ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายทางวัฒนธรรมประจำปี พ.ศ. 2559 และร่วมถอดบทเรียน กิจกรรมการศึกษาชุมชนและการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม : มุมมองด้าน Business Model Canvas และการสื่อสาร (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม)
 • ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงยุค AEC เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ “ประเทศไทย 4.0” ให้กับข้าราชการในสังกัดสำนักงานสำนักปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และข้าราชการผู้มีหนังสือยืมตัวมาช่วยข้าราชการหน้าห้องผู้บริหารระดับสูง (สำนักปลัด กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง)
 • ที่ปรึกษา และจัดโครงการศึกษาตลาดและออกตลาด แก่ผู้ประกอบการไทย และที่ปรึกษาไทย ณ รัฐมอญ และรัฐกะเหรี่ยง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมพบ CCI ของแต่ละรัฐ นักธรุกิจภาคเอกชน 
 • ศึกษาและเรียบเรียง แนวโน้มและทิศทางอุตสาหกรรม 4 อุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ภายใต้โครงการพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ AEC 
 • ที่ปรึกษาโครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด ( SME Provincial Champions) กลุ่ม SMEs ที่อยู่ในช่วงฟื้นตัว (Turn Around
 • ประเมินแนวโน้มและทิศทางอุตสาหกรรมของสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้โครงการพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ AEC กิจกรรมการพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ AEC
 • ที่ปรึกษา และจัดโครงการสำรวจตลาด สำหรับนักธุรกิจ ผู้สนใจลงทุนในกัมพูชา ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมพบภาครัฐ และภาคเอกชน ปี 2558
 • จัดทำยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมสิ่งทอ “การจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อ.แม่สอด จ.ตาก
 • ศึกษาและเรียบเรียงข้อมูลและสิทธิประโยชน์ในด้านการค้าการลงทุนในประเทศกัมพูชา ภายใต้โครงการพัฒนาสถานประกอบเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ AEC
 • ที่ปรึกษา และจัดโครงการศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา แก่ผู้สนใจราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมพบภาครัฐ และภาคเอกชน 
 • ที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ทำข้อมูลวิเคราะห์ พร้อมเสนอแนะยุทธศาสตร์ด้านการตลาดสินค้าเกษตร และการพัฒนาเกษตรในสินค้า 6 รายการ อย่างยั่งยืน 
 • ที่ปรึกษา พร้อมการจัดสัมมนาและจัดทำนิทรรศการ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับ “โครงการเตรียมความพร้อมภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง” ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่รับผิดชอบพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
 • ที่ปรึกษาการจัดงาน พร้อมทีมวิทยากรจัดสัมมนา ในโครงการ“การสัมมนาเตรียมความพร้อมและรับผลกระทบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” 
 • จัดทำยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม “การจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อ.แม่สอด จ.ตาก ปี 2556
 • ที่ปรึกษา โครงการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการของกิจการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อ.แม่สอด จ.ตาก ปี 2556
 • ผู้จัดการโครงการ Financial Analysis Planning & Management
 • จัดทำยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม “การจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อ.แม่สอด จ.ตาก ปี 2555
 • ที่ปรึกษาด้านการวางระบบสารสนเทศ พัฒนาองค์กร : โครงการปรับกลยุทธ์องค์กรทั้งระบบธุรกิจความงาม ดูแลภาพรวมการพัฒนาองค์กรและรับผิดชอบด้านการวางระบบสารสนเทศ และการบริหารข้อมูล
 • ที่ปรึกษา การวางระบบสารสนเทศด้านการตลาด เพื่อการนำข้อมูลมาสนับสนุนการวางแผนการตลาด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมการเพิ่มยอดขาย (Up selling) ให้แก่ธุรกิจความงาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ที่ปรึกษาการวางระบบสารสนเทศด้านการตลาด เพื่อการนำข้อมูลมาสนับสนุนการวางแผนการตลาด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมการเพิ่มยอดขาย (Up selling) ให้แก่ธุรกิจความงาม ภาคใต้
 • ผู้จัดการโครงการ การวินิจฉัยและประเมินศักยภาพสถานประกอบการ Organization Health Check (Shindan) ให้แก่ธุรกิจด้านออกแบบสถาปัตยกรรม
 • ที่ปรึกษา พัฒนาศักยภาพและยอดขายพนักงานขายทั่วประเทศ ธุรกิจความงาม โดยใช้หลักการปรับสมดุลชีวิต ปรับ Mind set และเพิ่มทักษะการขายหน้าร้าน พร้อมทักษะการบริการแบบมืออาชีพ 

 

วิทยากร

 • วิทยากร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่ความเป็นอัจฉริยะ (คพอ.) รุ่นที่ 375 จังหวัดกำแพงเพชรกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (AMT)
 • วิทยากร หัวข้อ การเรียนรู้ในวิถี New Normal เรื่อง Digital Transformation: สร้างนักวินิจฉัยมืออาชีพด้วย หลักสูตร “ปลุกไฟ ทีม DIProm ยุคใหม่ เสริมแกร่งวินิจฉัย สู้ภัย COVID-19” ภายใต้โครงการศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SMEs Support & Rescue Center : SSRC)
 • วิทยากร เรื่อง การเรียนรู้และเข้าใจ Digital Transformation ภายใต้ โครงการยกระดับการประกอบการ SME ภาคเหนือตอนบน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation for Upper Northern SME)
 • วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Business Transformation and Coaching โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (SP) ในพื้นที่ภาคตะวันออกให้มีความรู้ ความสามารถในการให้คำปรึกษาแนะนำด้าน Business Transformation and Coaching และสามารถนำไปปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาต่อไปในอนาคต
 • วิทยากร หลักสูตร พัฒนายกระดับฝีมือสาขาการใช้สมาร์ทโฟน เพื่อสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจ (Digital Marketing on smartphones for sales promotion) โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานและสมรรถนะแรงงาน สาขาการใช้สมาร์ทโฟน เพื่อสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจ 
 • วิทยากร เรื่อง การวางแผนกลยุทธ์การตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards SME 4.0) 
 • วิทยากรอบรมและถ่ายทอดความรู้ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด" ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
 • วิทยากรอบรมและถ่ายทอดความรู้ “การเตรียมความพร้อมในการทดสอบตลาดทั้งแบบออนไลน์ออฟไลน์ และการจัดแสดงสินค้า” ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
 • วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการและให้คำปรึกษาแนะนำหลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนด้านการจัดการ การผลิต การออกแบบ และการตลาด ณ กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านใหม่-ป่าจี้ จังหวัดเชียงใหม่
 • วิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME สู่การเป็น Smart SMEs และ Global SMEs หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการและเชื่อมโยงเครือข่ายสู่ตลาดสากล (Global SME Program) 
 • วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs”ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME สู่การเป็น Smart SMEs และ Global SMEs ปี 2562 (คพอ.)
 • วิทยากรกระบวนการ โครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายทางวัฒนธรรม หลักสูตรผู้บริหารเครือข่ายทางวัฒนธรรม และหลักสูตรผู้ประสานงานเครือข่ายทางวัฒนธรรม ปี 2562
 • วิทยากร การปรับตัว SME ในยุค Disruptive Technology ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) กลุ่มผู้ประกอบการภาคกลางตอนบน
 • วิทยากรกระบวนการ โครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายทางวัฒนธรรม หลักสูตรผู้บริหารเครือข่ายทางวัฒนธรรม และหลักสูตรผู้ประสารงานเครือข่ายทางวัฒนธรรม ด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ปี 2561
 • วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ เรื่องการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรและเชื่อมโยงสู่แผนปฏิบัติ
 • วิทยากรกระบวนการ โครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายทางวัฒนธรรม หลักสูตรผู้บริหารเครือข่ายทางวัฒนธรรม และหลักสูตรผู้ประสารงานเครือข่ายทางวัฒนธรรม ปี 2561
 • วิทยากรกระบวนการ โครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายทางวัฒนธรรม หลักสูตรผู้บริหารเครือข่ายทางวัฒนธรรม และหลักสูตรผู้ประสานงานเครือข่ายทางวัฒนธรรม ปี 2560
 • วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ เรื่องการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรและเชื่อมโยงสู่แผนปฏิบัติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ปี 2560
 • วิทยากรกระบวนการ โครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายทางวัฒนธรรม หลักสูตรผู้บริหารเครือข่ายทางวัฒนธรรม และหลักสูตรผู้ประสารงานเครือข่ายทางวัฒนธรรม ปี 2560

 

ความสามารถอื่นๆ

 • ผู้ผลิตรายการ Truly Marketing ผ่านสื่อออนไลน์
 • ผู้ผลิตรายการ และผู้ดำเนินรายการ (DJ) รายการ Modern Wave Radio ทางสถานีวิทยุ อสมท. F.M. 92.75 MHz.
 • ผู้ดำเนินรายการ (DJ) รายการวิทยุรัฐสภา ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ F.M. 102 MHz. และ A.M. 864 KHz.
 • Producer รายการ ASEAN INTEGRATION ทางสถานีโทรทัศน์ YATEEM TV (ทีวีดิจิตอล)