17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

เรียบเรียงโดย อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต

เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs : Sustainable Development Goals) เกิดขึ้นจากการรับรองของสมาชิกสหประชาชาติในปี 2558 หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นความร่วมมือของผู้นำทั่วโลก และได้จัดทำพิมพ์เขียว(Blue print) ร่วมกันเพื่อที่จะนำใปใช้ในการกำหนดนโยบายของแต่ละประเทศไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อความสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของผู้คนในโลกปัจจุบันและอนาคน ในการประชุมยังมีการเรียกร้องในทุกประเทศจะต้องดำเนินการใน 17 เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้รวมไปกับยุทธศาสตร์การบริหารประเท ทั้งประเทศที่พัฒนาและกำลังพัฒนา ตลอดจนความร่วมมือกันในระดับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนโฉมโลกของเรา: วาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย 17 SDGs ได้รับการรับรองในการประชุมสุดยอดการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติในนิวยอร์กในเดือนกันยายน 2015 สำหรับประเทศไทยมีการต่อยอดการทำงานจากสหประชาติด้วยโครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move)  ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ (ERTC) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วยเป้าหมาย 17 ข้อ ดังนี้

1. No Poverty ขจัดความยากจนทุกรูปแบบทุกสถานที่

2. Zero Hunger ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

3. Good Health and well-being รับรองการมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนทุกช่วงอายุ

4. Quality Education รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

5. Gender ปEquality บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง

6. Clean Water and Sanitation รับรองการมีน้ำใช้ การจัดการน้ำและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน

7. Affordable and Clean Energy รับรองการมีพลังงาน ที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ยั่งยืน ทันสมัย

8. Decent Work and Economic Growth ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืนการจ้างงานที่มีคุณค่า

9. Industry Innovation and Infrastructure พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนทั่งถึง และสนับสนุนนวัตกรรม

10. Reduced Inequalities ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ

11. Sustainable Cities and Communities ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

12. Responsible Consumption and Production รับรองแผนการบริโภค และการผลิตที่ยั่งยืน

13. Climate Action ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ

14. Life Below Water อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

15. Life on Land ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน

16. Peace and Justice Strong Instiutions ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

17. Partnerships for the Goals สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน ความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่มา

https://sdgs.un.org/goals

https://www.sdgmove.com/contact-2/

ติดต่อสอบถามหลักสูตร @shiningconsult