ผ.ศ. เจตนา สุขเอนก (Assistant Professor Chettana Suk-Anake)

//ผ.ศ. เจตนา สุขเอนก (Assistant Professor Chettana Suk-Anake)

ผ.ศ. เจตนา สุขเอนก (Assistant Professor Chettana Suk-Anake)

ประวัติวิทยากร / ที่ปรึกษา

EDUCATION

D.B.A. Dhurakit Pundit University (Ph.D Candidate)

M.B.A. St.John’s University

B.B.A. St.John’s University

EXPERIENCE

  • คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
  • หัวหน้าฝ่ายการตลาดกลุ่มเซนต์จอห์น
  • หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
  • รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
  • รองคณบดี ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และกิจการนักศึกษา
By | 2020-12-02T12:28:33+07:00 April 17th, 2018|Categories: Speakers|0 Comments