อาจารย์อนุชา มูลมัย (Mr. Anucha Moolmai)

//อาจารย์อนุชา มูลมัย (Mr. Anucha Moolmai)

อาจารย์อนุชา มูลมัย (Mr. Anucha Moolmai)

ประวัติวิทยากร / ที่ปรึกษา

EDUCATION

ปริญญาโท :   Master of Business Administration (Accounting) จากมหาวิทยาลัยภาคกลาง

ปริญญาตรี :   Bachelor of Accounting จากมหาวิทยาลัยภาคกลาง

EXPERIENCE

  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยชุมชนตาก
  • รักษาการผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนตาก
  • วิทยากรรับรองวิทยฐานะ จากสถาบันคีนันแห่งเอเชีย (Kenan Institute Asia)
  • อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
  • อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง
  • อาจารย์บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
  • ที่ปรึกษาด้านการจัดการกลยุทธ์ การบริหารต้นทุน
  • ที่ปรึกษาด้านการจัดการต้นทุนผลิตภัณฑ์
  • ผู้ตรวจสอบบัญชีองค์กรเอกชน
  • วิทยากรบรรยายทั้งภาครัฐ และเอกชน