อาจารย์พรพสุ อิ่มฤทัย (Mr. Phonphasu Imrutai)

//อาจารย์พรพสุ อิ่มฤทัย (Mr. Phonphasu Imrutai)

อาจารย์พรพสุ อิ่มฤทัย (Mr. Phonphasu Imrutai)

ประวัติวิทยากร / ที่ปรึกษา

EDUCATION

Bachelor Degree of Accounting                Mahidol University

Master of Public Administration              Rajapark College

EXPERIENCE

Financial Controller   บริษัท ชัยพฤกษ์ ทาวน์ แอสเซทส์ จำกัด

บริษัท เดอะ ยูนิเวอร์แซล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท ธารนภัทร จำกัด

SOX specialist           SIAM KUBOTA INDUSTRY (The Siam Cement Group – SCG)

(หมายเหตุ SOX คือ Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX) เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นบังคับใช้เพื่อป้องกันปัญหาด้านบัญชีการเงินที่ผิด พลาดและการฉ้อโกงภายในให้กับผู้ถือหุ้นและสาธารณชนทั่วไป หลังจากเกิดกรณีอื้อฉาวด้านการเงิน

Accounting Lecturer              วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

วางระบบบัญชี และภาษีอากร     บริษัท ภรรัตนโชติ จำกัด