อาจารย์บุษกร พรชนะรุ่งเรือง (Miss Bussakorn Pornchanarungruang)

//อาจารย์บุษกร พรชนะรุ่งเรือง (Miss Bussakorn Pornchanarungruang)

อาจารย์บุษกร พรชนะรุ่งเรือง (Miss Bussakorn Pornchanarungruang)

EDUCATION

ปริญญาโท:   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ปริญญาตรี:   วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ากำลัง)                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

EXPERIENCE

ที่ปรึกษาด้านพลังงาน บริษัท บลูริบบอน คอนซัลแทนท์ จำกัด

ที่ปรึกษาด้านพลังงาน บริษัท ไฮคลาส เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส จำกัด

วิศวกรไฟฟ้า และเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ บริษัท ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท์ จำกัด

วิศวกรไฟฟ้า Panasonic Ecology Systems Co., Ltd.

วิศวกรไฟฟ้า C & I Engineer Co., Ltd.

วิศวกรไฟฟ้า Techsource Systems Co., Ltd.

By | 2018-04-17T12:14:17+07:00 April 17th, 2018|Categories: Speakers|0 Comments