อาจารย์นิคม อ่อนละมัย (Mr. Nikom Onlamai)

//อาจารย์นิคม อ่อนละมัย (Mr. Nikom Onlamai)

อาจารย์นิคม อ่อนละมัย (Mr. Nikom Onlamai)

ประวัติวิทยากร / ที่ปรึกษา

EDUCATION

 • MSC: Master of Science Community Development มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Mini MBA บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วทบ. การจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • Global Leadership & Communication Skill ALC EDUCATION INC. TOKYO JAPAN

EXPERIENCE

 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท อูเบะ เคมีคอลล์(เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหารสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน
 • ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์
 • ที่ปรึกษารองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (Assistant Vice Chairman of Strategic and Support Taskforce)
  • การพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อเตรียมสู่เสรีประชาคมอาเซียน (AEC) 2558
  • การพัฒนามาตรฐานอาชีพเพื่อสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
 • อาจารย์พิเศษ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในหลักสูตร
 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท อูเบะ เคมีคอลล์(เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการฝ่ายประสานงานบริษัทไนล่อนประเทศไทยจำกัด
 • ผู้จัดการผลิตคาโปรแลคตัม บริษัท คาโปรแลคตัมไทย จำกัด (มหาชน)
 • หัวหน้างานฝ่ายผลิต กลุ่มปิโตรเคมี เครือซีเมนต์ไทย SCG