หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการและเชื่อมโยงเครือข่ายสู่ตลาดสากล (Global SME Program) รุ่นที่ 2

//หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการและเชื่อมโยงเครือข่ายสู่ตลาดสากล (Global SME Program) รุ่นที่ 2

หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการและเชื่อมโยงเครือข่ายสู่ตลาดสากล (Global SME Program) รุ่นที่ 2

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME สู่การเป็น Smart SMEs และ Global SMEs
หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการและเชื่อมโยงเครือข่ายสู่ตลาดสากล (Global SME Program) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รุ่นที่ 2 วันที่ 7-8-9 พฤษภาคม 2561 ณ ชั้น 5 โรงแรมแกรนด์ ฮาว์เวิร์ด กรุงเทพฯ
จัดโดย กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ไชนิ่ง คอนซัลท์ จำกัด

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยเพื่อเข้าสู่การเป็น Thailand 4.0 โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจ      ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา SME เป็น SME 4.0 ซึ่งเป็นการพัฒนา Traditional SMEs ให้เป็น Smart SMEs ที่มีศักยภาพสูง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ฝึกอบรมให้ผู้ประกอบการมีองค์ความรู้ ทักษะ และแนวคิด  ในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างครบวงจร รวมถึงสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึง เข้าใจ และมีจิตวิญญาณในการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่การเป็น Global SMEs ที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีศักยภาพและทักษะในการพัฒนาธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดโลก และยกระดับความสามารถในการแข่งขันสู่สากล ตามแนวทาง SME 4.0 ให้เติบโต (Growth) เข้มแข็ง (Strong) ยั่งยืน (Sustains) แบบก้าวกระโดด (Spring up)  เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มีองค์ความรู้และทักษะในการวางแผนธุรกิจ การบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการจุดประกายแนวคิดในการทำธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ระบบดิจิทัล นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ การขยายตลาดการค้าหรือการลงทุนในระดับสากล และการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ตลาดต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นเจ้าของธุรกิจ หุ้นส่วน ทายาทธุรกิจ หรือผู้บริหารที่มีอำนาจตัดสินใจในธุรกิจ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย

อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมแฟชั่น อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมผลไม้แปรรูป อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์ไม้ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก และอื่นๆ