สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ภายหลังการประชุมรัฐสภาเมียนมาเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554 เมียนมาได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ปัจจุบันมีรูปแบบการปกครองแบบสาธารณรัฐ

พื้นที่ 657,740 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 1.3 เท่าของไทย)
อาณาเขต :

  • ทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือติดกับจีน
  • ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับลาว และไทย
  • ทิศตะวันตกติดกับอินเดีย และบังกลาเทศ
  • ทิศใต้ติดกับทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอลภูมิประเทศ :
ร้อยละ 50 เป็นภูเขาปกคลุมด้วยป่าไม้ ร้อยละ 19 เป็นพื้นที่เกษตรกรรม (ประมาณ 80 ล้านไร่) มีเทือกเขายาวจากเหนือจรดใต้ คือเทือกเขา Western Yoma Pegu Yoms และเทือกเขา Shan Plateau ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสำคัญ 3 สายของพม่า ได้แก่ อิระวดี (Irrawaddy) ซิสแตง (Sittang) และ สาละวิน (Salawin) มีพื้นที่ชลประทาน 15,920 ตารางกิโลเมตร

ภูมิอากาศ :
ร้อนชื้น อุณหภูมิเฉลี่ย 32 องศาเซลเซียส มี 3 ฤดู คือ
ฤดูฝน (พฤษภาคม – กันยายน)
ฤดูหนาว (ตุลาคม – กุมภาพันธ์)
ฤดูร้อน (มีนาคม – พฤษภาคม)

เมืองหลวง:  เนปิดอว์ (Nay Pyi Taw)

เมืองสำคัญ :
ย่างกุ้ง : เป็นเมืองหลวงเก่าที่ยังมีความสำคัญ ประกอบด้วยชนชาติหลากหลายชาติพันธุ์ โดยมีชาวพม่าเป็นประชากรส่วนใหญ่ของมณฑลนี้และใช้ภาษาพม่าเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีประชากรเชื้อสายแขก และจีนอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ย่างกุ้งเป็นเมืองศูนย์กลางการค้ากระจายสินค้าไปสู่ภาคต่าง ๆ ของประเทศ นอกจากนี้ย่างกุ้งยังเป็นศูนย์กลางการค้า อัญมณี และการส่งออกไม้สักอีกด้วย กรุงย่างกุ้งมีเขตนิคมอุตสาหกรรมที่มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคมากกว่าเมืองอื่น ๆ

หงสาวดี หรือ พะโค : เคยเป็นเมืองหลวงเดิมสมัยราชวงศ์ตองอู ปัจจุบันมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม โบราณสถานสำคัญได้แก่ เจดีย์ชเวมอดอว์, พระราชวังบุเรงนอง เมืองหงสาวดีในอดีต เป็นเมืองหลวงของรัฐพะโค อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้งประมาณ 80 กิโลเมตรประชากรส่วนใหญ่เป็นมอญและนับถือศาสนาพุทธ นอกจากนี้พะโคยังเป็นแหล่งปลูกข้าวและผลิตสินค้าเกษตรที่สําคัญ รวมถึงมีอุตสาหกรรม อาทิ โรงงานนํ้าตาล โรงงานทอผ้า และโรงงานเซรามิกส์

มันฑะเลย์ : เป็นอดีตเมืองหลวง และเมืองใหญ่อันดับที่สองของพม่ารองจากนครย่างกุ้ง ตั้งอยู่ในภูมิภาคมัณฑะเลย์ ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำอิรวดี ห่างจากย่างกุ้งไปทางทิศเหนือ 716 กิโลเมตร ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1857 โดยพระเจ้ามินดง โดยตั้งชื่อตามภูเขามัณฑะเลย์ที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งมีความสูง 775 ฟุต มัณฑะเลย์เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าทางตอนเหนือของพม่า และถือเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองจากย่างกุ้ง นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญบนเส้นทางการค้าระหว่างอินเดียกับจีน และรัฐบาลพม่ายังให้ความสำคัญโดยตั้งนิคมอุตสาหกรรมขึ้นในปี พ.ศ. 2533 ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทเข้ามาดำเนินการประมาณ 1,000 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นโรงงานถลุงเหล็ก และโรงงานผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรกล มัณฑะเลย์ยังเป็นเมืองศูนย์กลางคมนาคม มีทั้งท่าเรือและท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์

เมียวดี : เป็นเมืองทางด้านตะวันออกติดกับอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ของประเทศไทย  เป็นตลาดการค้าสำคัญ และจัดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความสำคัญในการกระจายสินค้าไปยังเมืองต่างๆ ของเมียนมา

เมืองพุกาม : เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่สําคัญของพม่า เรียกอีกชื่อว่าดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ซึ่งปัจจุบันองค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลก “World Heritage Sites” สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีและจะงดงามมากที่สุดในช่วงฤดูฝน รัฐ บาลให้การสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2548 ได้เปิดหอชมวิว ซึ่งเป็นหอคอยสูง 13 ชั้น ที่มีความทันสมัยและครบวงจรอันประกอบ ด้วยศูนย์บริการทางธุรกิจสํานักงาน ร้านค้า ห้องฉายภาพยนตร์ ห้องประชุมภัตตาคาร ลอยฟ้าและจุดชมวิว นอกจากนี้ยังได้มีการเปิดโรงแรมที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังตามแบบศิลปะและสถาปัตยกรรมแห่ง ชาติโดยการลงทุน ของนักลงทุนท้อง ถิ่น ได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยว เช่นโรงแรม รีสอร์ท และสนามกอล์ฟ

เมืองทวาย : เป็นเมืองหลวงของรัฐตะนาวศรี ประเทศไทยได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้า ใจเรื่องการพัฒนาท่าเรือนํ้าลึกและพัฒนาถนนเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือนํ้าลึกทวายมายังไทยด้านบ้านนํ้าพุร้อน จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้ทวายยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรแร่ธาตุ เช่น ดีบุกและทังสเตน มีนักลงทุนเข้าไปบุกเบิกจํานวนไม่มากนัก มะริด ปัจจุบันเป็นเมืองท่าทางการประมงและศูนย์กลางการค้าไข่มุกที่ส่ำคัญ ของเขตตะนาวศรี นอกจากนี้ทางการพม่ายังมีแผนในการพัฒนาหมู่เกาะมะริดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตด้วย

ท่าขี้เหล็ก : ตั้งอยู่ในรัฐฉานอยู่ตรงข้ามอําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นเมืองชายแดนมีความสำคัญเพราะอยู่ในแนวเส้นทางย่อยหมายเลข R3Wของเส้นทางหมายเลข R3 North-South Economic Corridor (NSEC) โดยสามารถเชื่อมต่อกับจีนตอนใต้ถึงเมืองคุนหมิง จึงเป็นช่องทางกระจายสินค้าจากประเทศไทยไปยังเมืองต่างๆของประ เทศพม่าตอนใน และจีนตอนใต้

ทรัพยากร :

  • ป่าไม้ : ไม้สัก ไม้แดง ไม้ประดู่
  • แร่ธาตุ : ทองแดง ตะกั่ว ทองคำ สังกะสี เงิน ดีบุก ทังสเตน พลวง
  • อัญมณี : หยก ไข่มุก ไพลิน นิล อความารีน มรกต บุษราคัม
  • น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

สัตว์น้ำ : ปลา (ปลาดุก, ปลาแมคาเรล, ปลาทูน่า, ปลากะพง, ปลาไหล, ปลาจาระเม็ด) กุ้ง ปลาหมึก หอย ฯลฯ

ประชากร : มีประมาณ 51 ล้านคน

ภาษาประจำชาติ และภาษาราชการที่ใช้ :  เมียนมา/พม่า

สำหรับด้านภาษาคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเมียนมา ใช้เพียงภาษาเดียว คือ ภาษาพม่า หรือเมียนมา ทั้งประเทศ ซึ่งภาษาพม่าถูกยกขึ้นมาเป็นภาษากลางสำหรับการสื่อสารของคนในชาติ แต่สำหรับภาษายังมีความแตกต่างไปอีกในแต่ละรัฐ เช่น รัฐมอญ รัฐกะเหรี่ยง รัฐกะยา รัฐฉิน รัฐฉาน เป็นต้น ซึ่งแม้กระทั้งกะเหรี่ยงเองภาษาก็ยังมีความแตกต่างกัน เพราะกะเหรี่ยงมีหลายชาติพันธุ์ เช่น กะเหรี่ยงโป กะเหรี่ยงสะกอ กะเหรี่ยงปะโอ บะเว เป็นต้น บางครั้งเมื่อเราเดินทางไปเมียนมา อาจจะงงว่าทำไมเค้าคุยกันไม่ค่อยเข้าใจ หรือไม่รู้ภาษากัน แปลภาษากันได้ยาก

ศาสนา: ศาสนาพุทธ (ร้อยละ 89) ศาสนาคริสต์ (ร้อยละ 5) ศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 4)

การปกครอง : รัฐสภาที่สมาชิกมาจากการเลือกตั้ง โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขประเทศและหัวหน้ารัฐบาล  มีเขตการปกครอง แบ่งการปกครองเป็น 7 รัฐ (state) สำหรับเขตที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อย และ 7 ภาค(region) สำหรับเขตที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายพม่า

ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา : นายทีนจอ

สกุลเงิน : จ๊าด (MMK)
เช็คค่าเงิน ณ เดือนตุลาคม 2560 1 บาท จะประมาณ 41 จ๊าด ที่มาของการเช็คค่าเงิน เข้าไปเช็คค่าเงินได้ที่ https://th.coinmill.com/MMK_THB.html#THB=1

อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต
ตุลาคม 2560