อาจารย์วีณารัตน์ เรื่อศรีจันทร์ (Weenarat Ruasrijun)

//อาจารย์วีณารัตน์ เรื่อศรีจันทร์ (Weenarat Ruasrijun)

อาจารย์วีณารัตน์ เรื่อศรีจันทร์ (Weenarat Ruasrijun)

ประวัติวิทยากร / ที่ปรึกษา

EDUCATION

ปริญญาโท (บธ.ม.) Master of Business Administration (Accounting) มหาวิทยาลัยภาคกลาง

ปริญญาตรี (บช.บ.) Bachelor of Accounting   วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง

EXPERIENCE

  • อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง
  • อาจารย์บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
  • วิทยากรหลักสูตร “ฉลาดรู้เรื่องเงิน”       จากสถาบันคีนันแห่งเอเชีย (Kenan Institute Asia)
  • ที่ปรึกษาด้านการจัดการกลยุทธ์ การบริหารต้นทุน
  • ที่ปรึกษาด้านบัญชี และบัญชีภาษีอากร
  • นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยชุมชนตาก
  • วิทยากรบรรยายทั้งภาครัฐ และเอกชน