อาจารย์วรินทร สุตวงษ์ (Miss VARINTHON SUTAWONGSE)

//อาจารย์วรินทร สุตวงษ์ (Miss VARINTHON SUTAWONGSE)

อาจารย์วรินทร สุตวงษ์ (Miss VARINTHON SUTAWONGSE)

ประวัติวิทยากร / ที่ปรึกษา

EDUCATION

 • BBA. Computer Information Management, St. John’s University
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

CERTIFICATE

 • Certificate: Digital Transformation Expert Platform
 • Certificate: ข้อกำหนดการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และการประยุกต์ใช้ (Requirement & Implementation of ISO 9001:2015)
 • Certificate:  การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point; HACCP)
 • Certificate:  การทวนสอบระบบและการตรวจติดตามภายใน (Internal Quality Audit) ตามระบบ GMP
 • Certificate:  การจัดการสุขลักษณะของกระบวนการผลิตในระบบ GMP (Good Manufacturing Practice)
 • Certificate:  หลักสูตรการเสริมทักษะการวินิจฉัยสถานประกอบการ ภายใต้โครงการ “ปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs”
 • Certificate:  โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อขยายธุรกิจระหว่างประเทศ (ระยะที่ 2) รายการพัฒนาธุรกิจ ON LINE กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (30 ชั่วโมง)

EXPERIENCE

 • Managing Director & MIS Consultant : Shining Consult Co., Ltd.
 • Executive Management : PP&P Holding
 • Marketing Manager : Thai Copyright Collection Co., Ltd. Subsidize PLC. RS
 • Marketing & Researcher : ITV Public Company Limited
 • Marketing :  Bangkok Broadcasting & T.V. Co., Ltd. (BBTV Channel 7)

WORKMANSHIP

 • Leader Project – Set up Strategic Management 10 Garment Factory.
 • Leader Project – Up Selling 200 % : Beauty Clinic.
 • Leader Project – All in One Project : Beauty Clinic (Accounting System, Financial System, Inventory System, Logistics System, MIS).
 • Leader Project – Accounting & Tax Consultant.
 • Leader Project – Marketing Research.
 • Leader Project – Agriculture training and exposition.
 • Business Matching : Thailand and International Trade
 • ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายทางวัฒนธรรมประจำปี พ.ศ. 2559 และร่วมถอดบทเรียน กิจกรรมการศึกษาชุมชนและการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม : มุมมองด้าน Business Model Canvas และการสื่อสาร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
 • Leader Project – โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME สู่การเป็น Smart SMEs และ Global SMEs หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการและเชื่อมโยงเครือข่ายสู่ตลาดสากล (Global SME Program) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • ที่ปรึกษาโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ พร้อมจำหน่ายเพื่อทดสอบตลาด ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (ประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย ของใช้ของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร) พ.ศ. 2561
 • Etc.
By | 2020-12-22T13:45:49+07:00 April 17th, 2018|Categories: Speakers|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |0 Comments