รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล (Professor Dr.Lawan Thanadsillapakul)

//รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล (Professor Dr.Lawan Thanadsillapakul)

รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล (Professor Dr.Lawan Thanadsillapakul)

ประวัติวิทยากร / ที่ปรึกษา

EDUCATION

 • D. (Law) Lancaster University (UK) (ทุนS.T.O.U. Scholarship)
 • M. (International Comparative Law and European Law) Vrije Universiteit Brussels (Belgium) (ทุนBelgian Government Scholarship)
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทุนนักเรียน เรียนดี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอด 4 ปี)

CERTIFICATE:

 • Certificate in International Law The Hague Academy of International Law, the Netherlands.ทุนScholarship of The Hague Academy of International Law
 • Certificate in Advanced English Lancaster University (UK) (ทุนT.O.U. Scholarship)
 • Certificate in English (Academic Study Skill) Lancaster University (UK) (ทุนT.O.U. Scholarship)
 • Certificate in English V.U.B (Belgium) (ทุนBelgian Government Scholarship)

EXPERIENCE

ดำรงตำแหน่งนักวิจัย และนักวิจัยรับเชิญ ในสถาบันต่างประเทศ:

 • European Council of EU, Brussels, Belgium (1989,1999) ทุน EU
 • World Trade Organization (WTO), Geneva , Switzerland (1998) ทุนรัฐบาล
 • United Nations Conference for Trade and Development (UNCTAD), Geneva, Switzerland (1999) ทุนรัฐบาล
 • The International Institute for Unification of Private Law (UNIDROIT), Rome, Italy (2002) (Invited Researcher) ทุนUNIDROIT
 • The Association of Southeast Asian Nations, Jakarta , Indonesia (1997) ทุนรัฐบาล
 • The Institute of Southeast Asian Studies, Singapore (1996) ทุน Lancaster University

Committee:                  

 • Standing Committee on International Law of The ASEAN Law Association (ALA)
 • Sub-commissioner of the National Human Rights Commission
 • Steering Committee of The Asian WTO Research Network
 • Executive Committee of the Academic Society for Competition Law (ASCOLA)
 • คณะอนุกรรมการคัดเลือกและอบรมผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่น 2
 • คณะอนุกรรมการ สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี
 • คณะอนุกรรมการไต่สวน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
 • ขึ้นทะเบียน อนุญาโตตุลาการ สำนักอนุญาโตตุลาการ
 • ผู้ตรวจสอบการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา

Membership: Amnesty International Organisation, Sarvodhaya non-violent Movement

ผลงานที่ตีพิมพ์ต่างประเทศ

 • Thanadsillapakul, Lawan (2003) Harmonization/Unification of ASEAN Competition Law and Policy and Economic Integration in ASEAN, Rome, Italy: UNIDROIT.
 • Thanadsillapakul, Lawan (2007) “Thailand’s Position towards FTA” APEC Economy Paper: Thailand. Singapore: APEC.
 • Thanadsillapakul, Lawan (2007) “Legal and Institutional Framework for Open Regionalism in Asia: A case study of ASEAN” Research Series No 24. Tokyo: The University of Tokyo.
 • Thanadsillapakul, Lawan (2007) Strategies for Developing Countries to Benefit from the Liberalized Market. The Asian WTO Research Network, Tokyo.
 • Thanadsillapakul, Lawan (2008) Opportunities and Challenges for Foreign Investment in the APEC Region: Case Study APEC Resources Development Working Group Capacity Building Network. Singapore: APEC.
 • Thanadsillapakul, Lawan (2008) APEC Tourism Impediments Study Stage III APEC Tourism Working Group. Singapore: APEC.
 • Thanadsillapakul, Lawan (2009) East Asian Regionalism from a Legal Perspective: Current Features and a Vision for the Future, London: Routledge Taylor & Francis Group.
 • Thanadsillapakul, Lawan (2009) Thailand and Legal Development, Fukuoka: Kyushu University.
 • Thanadsillapakul, Lawan (2010) Law and Development in Asia, London: Routledge Taylor & Francis Group.
 • Thanadsillapakul, Lawan (2010) Competitiveness of ASEAN Countries: Corporate and Regulatory Drives, Oxford: Edward Elgar Publishing.
By | 2020-03-12T18:29:13+07:00 April 17th, 2018|Categories: Speakers|0 Comments