รศ.ดร.กัญญามน อินหว่าง (Associate Professor Dr. Kanyamon Inwang)

//รศ.ดร.กัญญามน อินหว่าง (Associate Professor Dr. Kanyamon Inwang)

รศ.ดร.กัญญามน อินหว่าง (Associate Professor Dr. Kanyamon Inwang)

ประวัติวิทยากร / ที่ปรึกษา

EDUCATION

Doctor of Philosophy (Ph.D.) (Educational Administration and Leadership), Saint John’s University

Master of Advance Business Practice (M.A.B.P.), University of South Australia, Adelaide, Australia

ปริญญาโท     พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการพัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รหัสทำเนียบนักวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ (สาขาสังคมวิทยา)       45100013

ผู้ทรงคุณวุฒิ รหัสนักวิจัย (สาขาเศรษฐศาสตร์)                           00910446

EXPERIENCE

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

  • รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
  • เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
  • ผู้อำนวยการสำนักวิจัย วางแผนและพัฒนา
  • ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

  • คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
  • รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
  • หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
  • ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและแผน
  • อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
By | 2020-03-12T18:28:20+07:00 April 17th, 2018|Categories: Speakers|0 Comments