ผ.ศ. พูนฤดี สุวรรณพันธุ์ (Assistant Professor Poonrudee Suvannapun)

//ผ.ศ. พูนฤดี สุวรรณพันธุ์ (Assistant Professor Poonrudee Suvannapun)

ผ.ศ. พูนฤดี สุวรรณพันธุ์ (Assistant Professor Poonrudee Suvannapun)

ประวัติวิทยากร / ที่ปรึกษา

EDUCATION

ปริญญาโท  :  พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการ การพัฒนาสังคม) เกียรตินิยม อันดับ 2

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ปริญญาตรี  :   ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ปรัชญา-ศาสนา) เกียรตินิยม อันดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

EXPERIENCE

  • Senior Researcher ฝ่ายวิจัย ศูนย์บริหารงานบุคคล  บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
  • Senior Researcher ฝ่ายวิจัย ศูนย์ธุรกิจศึกษา  บริษัท บริการข้อมูลผู้จัดการ จำกัด (MIS)
  • Senior Supervisor and Co-ordination Support บริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน
  • Senior Marketing Supervisor สายงานการตลาด (วิจัยและวางแผน) บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด มหาชน (AIS)
  • ผู้ดำเนินรายการสถานีวิทยุชุมชน John’s Radio
  • หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
  • ปัจจุบัน : วิทยากรให้กับภาครัฐ และภาคเอกชน
By | 2020-03-12T21:03:12+07:00 April 17th, 2018|Categories: Speakers|Tags: |0 Comments