ดร.ประพันธ์ วงศ์บางโพ (Praphan Wongbangpo Ph.D.)

//ดร.ประพันธ์ วงศ์บางโพ (Praphan Wongbangpo Ph.D.)

ดร.ประพันธ์ วงศ์บางโพ (Praphan Wongbangpo Ph.D.)

ประวัติวิทยากร / ที่ปรึกษา

EDUCATION

ปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (Ph.D.– Economics) Southern Illinois University at Carbondale, USA.

ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (M.B.A.) Southern Illinois University at Carbondale, USA.

ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (B.B.A.)   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

 • บทความทางวิชาการ “Stock Market and Macroeconomic Fundamental Dynamic Interactions: ASEAN-5 Countries” (ร่วมกับ Sharma)
 • บทความทางวิชาการ “Long Term Trends and Cycles in ASEAN Stock Markets” (ร่วมกับ Sharma)
 • บทความทางวิชาการ “Stock Price and Exchange Rate Dynamic Interactions: Evidence from ASEAN Countries”
 • โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และวัดผลมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและสังคมของสหกรณ์ภาคการเกษตร, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และวัดผลมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและสังคมของสหกรณ์นอกภาคการเกษตร: สหกรณ์ร้านค้า, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

EXPERIENCE

 • อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ (การเงินสำหรับผู้ประกอบการ)

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการจัดการ (การเงินธุรกิจ)

 • อาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO-MBA สาขาวิชาการเงิน (การธนาคารสากล ประเด็นปัจจุบันทางการเงิน) หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์การเงิน (หลักนโนบายและการลงทุน)

 • อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ และประธานกรรมการที่ปรึกษาในการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ – โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหารการเงิน (Financial MBA)

 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาความรู้ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ และสำหรับผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาความรู้ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ และสำหรับผู้ลงทุน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน
 • นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัท หลักทรัพย์กรุงศริอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • Equity Trader บริษัท Proactive Trading จำกัด (สร้างกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา โดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคและพื้นฐาน ฝึกอบรมด้านการซื้อขายหุ้นและดูแลด้านระบบคอมพิวเตอร์ให้แก่ Trader รายใหม่)
 • Financial Analyst บริษัท Kintana จำกัด