10 เหตุผลที่ควรค้าขายกับกัมพูชา

 1. มีอัตราการเจริญเติบโตของ GDP อย่างสม่ำเสมอ เฉลี่ย 7.0%
 2. อัตราการขยายตัวของชนชั้นกลาง เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อเที่ยบกับใน CLMV
 3. ขนาดประเทศเล็ก (กว่าไทย) แต่กำลังซื้อสูง
 4. การใช้จ่ายในประเทศนิยมใช้ดอลล่า (USD.) เราจึงไม่เสียเปรียบอัตราแลกเปลี่ยนหลายทอด
 5. กัมพูชาได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี GSP
 6. การลงทุนของคนไทยในกัมพูชาเติบโตถึง 40%
 7. ชาวกัมพูชานิยมสินค้าไทย และเชื่อถือในคุณภาพสินค้า
 8. อัธยาศัยของชาวกัมพูชาใกล้เคียงคนไทย และเข้าใจง่าย
 9. ราชอาณาจักรกัมพูชา มีกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับคล้ายกับไทย
 10. การขนส่งสินค้าสะดวก ทางบก ทางเรือ ทางอากาศ
  เนื่องจากมีภูมิประเทศติดต่อกันเป็นระยะทาง 803 กม. และมีด่านถาวร 6 แห่ง

อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต
พฤศจิกายน 2560