คำนำหน้าชื่อประเทศ บ่งบอกลักษณะการปกครอง

เคยถามหลายคนว่า ประเทศไทย ชื่อจริง ๆ ตามหลักการปกครอง ชื่ออะไร ก็มีหลายคนมองหน้าว่าเป็นการถามกวน ๆ หรือไม่ แต่ก็ตั้งใจถามจริงทุกครั้ง คำตอบที่ได้มักตอบกันว่า “ก็ประเทศไทย” ไง แต่ถ้าจะให้เป็นแบบทางการที่มีคำนำหน้าคำว่าไทย ที่ถูกต้อง คือ “ราชอาณาจักรไทย” หรือ Kingdom of Thailand

ตามธรรมชาติของคนไทยเรา ที่เรียกอะไรง่าย ๆ เวลาเราอยากจะเรียกชื่อประเทศใดประเทศหนึ่ง ในภาษาพูดก็นิยมขึ้นด้วยคำว่า “ประเทศ” แล้วต่อด้วยชื่อของประเทศที่เรากำลังพูดถึง ก็ทำให้คนเข้าใจตรงกันกับเราดี แต่ถ้าหากเราต้องการทำความเข้าใจกับประเทศนั้นอย่างจริงจังด้วยเหตุผลใดก็ตาม เช่น ศึกษาเพื่อการค้าการลงทุน ก็ทำให้เราอาจต้องลงลึกในรายละเอียดมากยิ่งขึ้น

“คำนำหน้าของชื่อประเทศ” มีความสำคัญมาก เป็นส่วนที่สร้างความเข้าใจในระบบการปกครอง ระบบการเมือง ระบบสังคม และหากนำความรู้ไปผสมผสานกับประวัติศาสตร์ ก็จะสะท้อนภาพจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

สำหรับประเทศไทยเรา ราชบัณฑิตสถานได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีประกาศใช้เป็นทาง ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2544 และประกาศราชบัณฑิตสาถน ฉบับลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2544 ในข้อที่ 7 ส่วนประกอบของชื่อประเทศ ที่บอกลักษณะการปกครอง ให้ใช้ภาษาไทยดังนี้

 • Arab Republic ภาษาไทยคือ สาธารณรัฐอาหรับ
 • City State ภาษาไทยคือ นครรัฐ
 • Commonwealth ภาษาไทยคือ เครือรัฐ
 • Confederation ภาษาไทยคือ สมาพันธรัฐ
 • Cooperative Republic ภาษาไทยคือ สาธารณรัฐสหกรณ์
 • Democratic People’s Republic; People’s Democratic Republic ภาษาไทยคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
 • Democratic Republic ภาษาไทยคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
 • Democratic Socialist Republic ภาษาไทยคือ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย
 • Federal Islamic Republic ภาษาไทยคือ สหพันธ์สาธารณรัฐอิสลาม
 • Federal Republic; Federative Republic ภาษาไทยคือ สหพันธ์สาธารณรัฐ
 • Grand Duchy; Principality ภาษาไทยคือ ราชรัฐ
 • Independent State ภาษาไทยคือ รัฐเอกราช
 • Islamic Republic ภาษาไทยคือ สาธารณรัฐอิสลาม
 • Kingdom ภาษาไทยคือ ราชอาณาจักร
 • People’s Republic ภาษาไทยคือ สาธารณรัฐประชาชน
 • Republic ภาษาไทยคือ สาธารณรัฐ
 • Socialist Federal Republic ภาษาไทยคือ สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยม
 • Socialist Republic ภาษาไทยคือ สาธารณรัฐสังคมนิยม
 • State ภาษาไทยคือ รัฐ
 • Sultanate ภาษาไทยคือ รัฐสุลต่าน
 • Union ภาษาไทยคือ สหภาพ
 • United Republic ภาษาไทยคือ สหสาธารณรัฐ
 • United States ภาษาไทยคือ สหรัฐ

การมองข้ามเรื่องเล็กน้อยแบบนี้ มีผลทำให้ความเข้าใจประเทศต่าง ๆ ลดน้อยถอยลงไปด้วย หากเรารู้ หรือเรียกชื่อให้ถูกต้องแบบเป็นทางการ เราก็จะรู้เลยว่า ประเทศนี้ปกครองโดยกษัตริย์ สุลต่าน ประธานธิบดี หรือ ประธานประเทศ และทำให้เราเข้าใจระบบการปกครอง ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในประเทศนั้น

อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต